Frame huomioi sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen vastuullisuuden toiminnassaan. Pyrimme kohti kestävämpiä ja yhdenvertaisempia nykytaiteen toimintaympäristöjä.

Strategiassamme yhdenvertaisuusperiaate, ilmaisunvapauden kunnioittaminen, taiteen toimijoiden moniäänisyyden tunnistaminen ja kestävän kehityksen huomioiminen määritellään Framen toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi.

Tällä sivulla kerromme vastuullisuustoimistamme.

A closeup of tree branches with small green leaves, showing a blue sky in the background.

Kuva: Vilma Leminen.

Frame pyrkii kohti kestävämpiä nykytaiteen toimintaympäristöjä. Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen ympäristötyöhön ja vähentämään ympäristökuormitusta toiminnassamme. Nykytaiteen kansainvälistä toimintaa ja kohtaamisia edistävänä organisaationa tunnistamme, että sekä matkustaminen että matkustamisen vähentäminen on tärkeää. Teemme kansainvälistä verkostoitumista suunnitelmallisesti ja käytämme myös digitaalisia kanavia verkostojen ylläpitämiseen ja taiteilijoiden esittelyyn kansainvälisille nykytaiteen ammattilaisille.

Vuonna 2022 saimme Luonnonsuojeluliiton ylläpitämän Ekokompassi-sertifikaatin.

Framen ympäristölupaus

 

Olemme sitoutuneet

  1. Jatkuvasti soveltamaan ekologisesti kestävämpiä toimintatapoja päivittäiseen työhön ja työtapoihin.
  2. Vähentämään fossiilisista polttoaineista johtuvia päästöjä ja tunnistamaan toiminnan osa-alueet, joissa voimme käyttää uusiutuvaa energiaa.
  3. Valitsemaan vastuullisesti ja tiedostaen. Edellytämme käyttämiemme palveluntuottajien huomioivan ympäristöystävällisyyden tuotteissaan ja palveluissaan. Ympäristövaikutukset tiedostetaan jokaisessa hankinnassa ja kumppanuudessa.
  4. Edistämään ympäristövastuuta kentän muiden toimijoiden ja kumppaneiden kanssa toimiessamme.
  5. Viestimään ympäristötietoisuuden kasvattamiseksi nykytaiteen kentällä. Ajamme positiivista muutosta jakamalla työkaluja, vinkkejä ja hyviä esimerkkejä ympäristötyöstä taiteen kentällä. Ylläpidämme oman ympäristötyömme ja -vaikutustemme läpinäkyvyyttä tuottamalla ja jakamalla saavutettavaa tietoa.

Täältä löydät Framen hiilijalanjäljen laskujen tuloksen vuosilta 2019-2021 

Täältä löydät tietoa Vihreä paletti -hankkeesta

 

Hyödyllisiä linkkejä

 

Ympäristöohjelmia ja -järjestelmiä

  • Creative Green: taide- ja kulttuurijärjestöille räätälöity brittiläinen ympäristösertifikaatti, jota ylläpitää alan pioneeri Julie’s Bicycle
  • Ekokompassi: sopii erikokoisille toimijoille, myös tapahtumille
  • Green Office: monille eri yrityksille ja organisaatioille, myös museoille ja näyttelytiloille

Hiilijalanjälkilaskureita

Vihreää sähköä ja lämpöä

  • Ilmatar -tuulisähköä: Ilmatar tuottaa vain tuulisähköä rakentamalla lisää tuulivoimaloita: nopein tapa vaikuttaa suomalaiseen sähköntuotantoon

Tietoa hiilijalanjäljestä ja ilmastotoimista taiteen alalla

Sitoudumme tunnistamaan, tuomaan esiin ja välttämään eturistiriitoja, jotka voisivat vaarantaa uskottavuutemme ja toimintamme.

Säätiölaissa ja Framen apurahaohjesäännössä on säädetty hallituksen jäsenten, apurahatoimikunnan jäsenten ja säätiön henkilökunnan esteellisyydestä hakea apurahaa tai osallistua sellaisen apurahahakemuksen päätöksentekoon, jossa apurahan hakijana on mainitun henkilön lähipiiriin kuuluva.

Täältä löydät säätiön jakamiin apurahoihin liittyvän ohjeistuksen esteellisyydestä ja lähipiiristä.

Framen toiminta pohjautuu vallitseviin lakeihin ja hyvään hallintoon. Säätiön toimintaa ohjaavat säätiön säännöt, säätiölaki sekä säätiön sisäiset ohjesäännöt (hallituksen työjärjestys, talousohjesääntö ja apurahaohjesääntö). 

Frame noudattaa kaikessa toiminnassaan Suomen lakia ja säätiölakia. Framen rahankäyttöä valvoo säätiön hallitus ja siitä raportoidaan säännöllisesti opetus- ja kulttuuriministeriölle.

 

Yhteistyökumppanuudet ja varainhankinta

Frame tekee toiminnassaan yhteistyötä lukuisten eri tahojen, organisaatioiden, henkilöiden ja rahoittajien kanssa. 

Framen toimitusjohtaja tarkastelee toimintaa tukevia yhteistyökumppanuuksia ja rahoittajia eettisyyden ja vastuullisuuden näkökulmista. Tarkastelulla pyritään myös varmistamaan, että Framen sidosryhmien tuki organisaatiolle säilyy, eivätkä kumppanuudet tai vastaanotettava rahoitus horjuta Framen toimintaedellytyksiä, mainetta tai riippumattomuutta, tai vaaranna Framen toiminnan eettistä, ekologista, taloudellista tai sosiaalista kestävyyttä. Tarkastelulla pyritään siihen, etteivät yhteistyötahot tai rahoitus eivät ole ristiriidassa Framen arvojen kanssa. Frame ei ota vastaan rahoitusta, joka perustuu laittomaan toimintaan.

Framen toiminta on läpinäkyvää: Framen sidosryhmillä on oikeus tietää keitä Framen yhteistyökumppanit ja rahoittajat ovat, ja millaista yhteistyötä heidän kanssaan tehdään.

 

Sijoittaminen

Framen varainhoito on säätiölain edellyttämällä tavalla suunnitelmallista. Säätiön pääoma on sijoitettu vastuullisesti tavalla, joka tukee Framea ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisena toimijana. Framen varat on sijoitettu pääasiassa impaktirahastoihin, jotka tähtäävät yhteiskunnallisten ja ympäristöllisten hyötyjen vahvistamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi uusiutuvaa energiaa, mikrolainarahastoja ja vihreää siirtymää tukevat rahastot ja joukkolainat. Noudatamme kaikessa sijoitustoiminnassa YK:n tukemia vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja sijoituspäätöksissä huomioidaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä.

 

Lahjonta ja korruptio

Frame sitoutuu toiminnassaan rehellisiin, läpinäkyviin ja vastuullisiin toimintatapoihin. Emme hyväksy lahjontaa, korruptiota tai rahanpesua. Emme hyväksy lahjontaa (lahjuksen antamista tai vastaanottamista) missään muodossa. Frame ei ota vastaan nimettömiä lahjoituksia tietämättä lahjoitusten alkuperää. 

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Tältä sivulta löytyy tietoa Framen digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta ja toimistotilojen esteettömyydestä. Sivulta löytyvät myös verkkosivujen ja apurahajärjestelmän saavutettavuusselosteet.

 

Frame on sitoutunut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) periaatteisiin. Toimintamme ja palvelumme vastaavat asetuksen vaatimuksia. Tällä sivulla on tietoa tietosuoja-asetuksen periaatteista, rekisteröidyn oikeuksista sekä jokaisen Framen hallinnoiman henkilörekisterin tietosuojaselosteet.

Frame pyrkii kohti yhdenvertaisempia ja sosiaalisesti kestävämpiä nykytaiteen toimintaympäristöjä.

Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, syrjintää tai häirintää. Nämä periaatteet koskevat kaikkia Framen työntekijöitä, hallituksen jäseniä sekä toimikuntien ja asiantuntijaraatien jäseniä. Ne koskevat myös muita Framen toimintaan koko- tai väliaikaisesti osallistuvia yhteistyökumppaneita ja asiantuntijoita sekä Framen tapahtumissa työskenteleviä ja niihin osallistuvia henkilöitä.

Frame edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö tarkentavat syrjinnän kieltoa eri elämänalueilla.

Lähde: Yhdenvertaisuus.fi 

 

Täältä löydät Framen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman vuosille 2023–2026

Täältä löydät Framen ohjeen epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi

Täältä löydät Framen turvallisemman tilan periaatteet 

Täältä löydät lisätietoa Framesta työnantajana