1§ Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön suomenkielinen nimi on Frame-säätiö sr, ruotsinkielinen nimi on Frame Stiftelsen sr ja
englanninkielinen nimi on Frame Foundation sr, ja sen kotipaikka on Helsinki.


2§ Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen ja erityisesti nykytaiteen aseman
vahvistaminen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen sekä vuorovaikutuksen lisääminen
suomalaisten ja kansainvälisten visuaalisen taiteen ja erityisesti nykytaiteen alan ammattilaisten ja
instituutioiden välillä.

3§ Säätiön toimintamuodot

Säätiön toimintamuodot ovat:
• tukee ja hallinnoi yksin tai yhteistyössä muiden tahojen kanssa visuaalisen taiteen ja erityisesti nykytaiteen kansainvälistä yhteistyötä muun muassa niillä määrärahoilla, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö tai muu ministeriö tai taho säätiölle myöntää,
• tukee visuaalisen taiteen ja erityisesti nykytaiteen vientiä,
• tukee taiteilijoiden kansainvälistymistä,
• toimii alan tiedotuskeskuksena sekä kokoaa, tallentaa, taltioi ja jakaa tietoa visuaalisen taiteen ja erityisesti nykytaiteen eri aloilta,
• tukee suomalaisten toimijoiden osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön,
• tukee ulkomaille ja kotimaahan suuntautuvaa residenssitoimintaa,
• edistää kansainvälistä vuorovaikutusta järjestämällä asiantuntijavierailuja, alan seminaareja ja muita tapahtumia sekä
• tukee visuaalisen taiteen ja erityisesti nykytaiteen kannalta merkittävien ajankohtaisten kansainvälisten käytäntöjen ja ilmiöiden sekä kehityssuuntien esille tuloa Suomessa.
• voi jakaa edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön sille delegoimaa valtionavustusta apurahoina visuaalisen taiteen ja erityisesti nykytaiteen kansainvälisiin hankkeisiin
• harjoittaa julkaisutoimintaa
• voi tilata ja tuottaa Suomen edustusnäyttelyn Venetsian taidebiennaaliin

4§ Peruspääoma

Säätiön peruspääoma on 80 000 euroa.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia ja muullakin säätiölain sallimalla tavalla hankkia varoja ja oikeuksia sekä tehdä sitoumuksia tarkoituksensa toteuttamiseksi.

5§ Säätiön toimielimet

Säätiön toimielimiä ovat hallitus ja toimitusjohtaja, mikäli hallitus päättää sellaisen nimittää.

6 § Säätiön hallituksen kokoonpano ja toimikausi

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) kolmivuotiseksi toimikaudeksi opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemaa varsinaista jäsentä. Jäsenillä tulee olla hyvä perehtyneisyys säätiön toimialaan.

Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen.

7 § Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa säätiötä ja huolehtii säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä päättää säätiön säännöistä ja muista toiminnan, hallinnon ja taloudenhoidon kannalta tarpeellisista sisäisistä säännöistä. Hallitus vastaa säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta. Mikäli säätiöllä on toimitusjohtaja, sen tehtävä on huolehtia, että kirjanpito on lain mukainen.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että säätiön varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallituksen tehtävänä on varainhoidon periaatteiden vahvistaminen, sen ajantasaisuuden seuraaminen ja sijoitustoimintaan liittyvien asianmukaisten valvontajärjestelmien luominen. Hallitus vastaa siitä, että säätiöllä on asianmukainen sijoitusstrategia ja sijoitusstrategian noudattamiseksi asianmukaiset valvontajärjestelmät. Jos säätiöllä on tässä laissa tarkoitettu toimitusjohtaja, hän vastaa päivittäisestä sijoitustoiminnasta. Säätiön sijoitustoiminnan ja varainhoidon on oltava suunnitelmallista ja varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Hallitus kokoontuu varsinaiseen kokoukseen vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Kokouksen tehtävänä on:
1) hyväksyä vuosittain säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
3) valita säätiölle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä
4) päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Hallitus hyväksyy säätiön talousarvion ja toimintasuunnitelman seuraavalle toimintavuodelle kokouksessaan lokakuun loppuun mennessä. Hallitus voi asettaa säätiön toiminnan tarkoitusta edistämään kansainvälisen neuvoa antavan toimikunnan (Advisory Board). Hallitus voi tarvittaessa käyttää asiantuntijoita säätiön sääntöjen mukaisten tehtävien hoitamiseen.

8 § Hallituksen koolle kutsuminen ja päätösvaltaisuus

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu kokoukseen on lähetettävä kaikille jäsenille vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostilla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näistä säännöistä tai säätiölain säännöksistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Pöytäkirja

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä läsnä olevat hallituksen jäsenet, tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

10 § Toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa säätiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen
tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä säätiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta säätiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Toimitusjohtaja vastaa tarpeellisten toimihenkilöiden ja muiden työntekijöiden ottamisesta ja erottamisesta vahvistetun budjetin ja hallituksen päätösten mukaisesti sekä johtaa ja valvoo heidän työtään. Hallituksen vahvistamassa työjärjestyksessä määrätään tarkemmin toimihenkilöiden kelpoisuusvaatimuksista, nimikkeistä, tehtävistä ja toimivallasta.

11 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustavat joko hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin.

12 § Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta on tehtävä helmikuun loppuun mennessä.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen tarkastuskertomuksensa lausuntoineen säätiön hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen hallituksen varsinaista kokousta.

13 § Palkkiot

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa palkkiota. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy palkkioperusteet.

14 § Säätiön valtuuskunta

14.1. Säätiön valtuuskunnan kokoonpano ja toimikausi

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu kolmetoista (13) perustajien kolmivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä). Valtuuskuntaan kuuluu lisäksi enintään seitsemän (7) muuta säätiön toimialaan liittyvää jäsentä.

Perustajista Espoon, Helsingin, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit, Suomen taideakatemia – Finlands konstakademi, Stiftelsen Pro Artibus ja Suomen Taideyhdistys ry nimeävät kukin valtuuskuntaan yhden jäsenen. Perustajista Suomen Taiteilijaseura ry nimeää kolme jäsentä.

Edellä mainittujen perustajien tulee kolmivuosittain ennen huhtikuun 1. päivää ilmoittaa säätiölle nimeämänsä jäsenet. Jos nimeämisilmoitukset laiminlyödään, suorittaa valinnan valtuuskunta. Nimettyjen jäsenten toimikausi alkaa nimeämisvuonna toukokuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua huhtikuun 30 päivänä. Jos valtuuskunnan jäsenen paikka vapautuu kesken hänen toimikautensa, nimetään hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen uusi jäsen noudattamalla
edellä säädettyä menettelytapaa.

Valtuuskunta, hallitus ja toimitusjohtaja laativat ehdotuksen tahoista, joilla valtuuskunnan kokoonpanoa laajennetaan niin, että se kattaa toimialan sekä sisällöllisesti että valtakunnallisesti. Säätiö pyytää tahoja nimeämään edustajan valtuuskuntaan. Kutsuttujen tahojen tulee ennen huhtikuun 1. päivää ilmoittaa säätiölle nimeämänsä jäsenet. Jos nimeämisilmoitukset laiminlyödään, suorittaa valinnan valtuuskunta. Nimettyjen jäsenten toimikausi alkaa nimeämisvuonna toukokuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua huhtikuun 30 päivänä. Jos valtuuskunnan jäsenen paikka vapautuu kesken hänen toimikautensa, nimetään hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen uusi jäsen noudattamalla edellä säädettyä menettelytapaa. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan valtuuskunnan toimikaudeksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

14.2. Valtuuskunnan tehtävät

Valtuuskunnan tehtävänä on:
• ylläpitää, luoda ja kehittää säätiön toiminnan tarkoitusta tukevia yhteiskuntasuhteita,
• vahvistaa säätiön sidosryhmätoimintaa
• tiedottaa säätiön perustajajäseniä säätiön toiminnasta
• tiedottaa säätiötä jäsenten toiminnasta
• kehittää säätiön varainhankintaa ja rahoituspohjaa
• analysoida säätiön suuntaviivoja, arvoja, strategisia linjauksia ja resurssien käyttöä
• huomioida säätiön toimintaympäristön muutoksia


14.3. Valtuuskunnan koolle kutsuminen ja päätösvaltaisuus

Valtuuskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta kerran vuodessa. Ylimääräinen kokous voidaan pitää säätiön hallituksen pyynnöstä tai kun vähintään puolet valtuuskunnan jäsenistä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kaikille jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostilla. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on saapuvilla enemmän kuin puolet valtuuskunnan jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Valtuuskunnan kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä läsnä olevat valtuuskunnan jäsenet, tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.


14.4. Valtuuskunnan varsinainen kokous

Valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa, joka pidetään vuosittain syyskuussa;
1) esitellään hallituksen toimintakertomus ja säätiön tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
2) esitellään kuluvan ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
3) esitetään katsaus säätiön toiminnan kannalta keskeisiin visuaalisen taiteen ja erityisesti nykytaiteen kansainvälisiin tapahtumiin ja muihin toimintaympäristöön merkittävästi vaikuttaviin seikkoihin,
4) todetaan kolmivuosittain valtuuskunnan jäseniksi nimetyt ja suoritetaan tarvittaessa valtuuskunnan jäsenten vaali sekä
5) käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat.

Varsinaisen kokouksen lisäksi valtuuskunta voi kokoontua vuosittain ns. teemakokoukseen.


15 § Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

Vuosiselvitys liitteineen on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti-
ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja
rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

16 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto, minkä jälkeen sille on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.
Päätös säätiön purkamisesta tehdään samassa järjestyksessä. Jos säätiö lakkautetaan tai puretaan, käytetään säätiön varat hallituksen määräämään säätiön tarkoitusperiä lähellä olevaan tarkoitukseen.


Frame-säätiön hallitus 27.5.2019