Framen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2023–2026

1. JOHDANTO

Tämä on Frame Contemporary Art Finlandin (myöhemmin Frame) yhdenvertaisuus- ja tasa- arvosuunnitelma. Suunnitelma on laadittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoryhmässä, johon on kuulunut Frame-säätiön henkilökunnan ja hallituksen edustajia. Suunnitelma on hyväksytty Framen hallituksessa 22.5.2023.

Frame Contemporary Art Finland on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio ja tiedotuskeskus, joka vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa, edistää kotimaisten ja ulkomaisten nykytaiteen ammattilaisten yhteistyötä ja tuottaa tietoa nykytaiteesta. Frame toteuttaa tehtäväänsä jakamalla apurahoja, edistämällä nykytaiteen ammattilaisten kansainvälistä liikkuvuutta, ylläpitämällä residenssi- ja asiantuntijavierasohjelmia sekä vahvistamalla kuvataidealaa kotimaassa. Frame tilaa ja tuottaa näyttelyn Suomen paviljonkiin Venetsian taidebiennaalissa.

Toimintamme lähtökohtia ovat yhdenvertaisuus, ilmaisunvapauden kunnioittaminen sekä taiteen toimijoiden moniäänisyyden tunnistaminen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma täydentää Frame-säätiön strategiaa ja vuosittaista toimintasuunnitelmaa. Suunnitelma on lakisääteinen ja perustuu sekä yhdenvertaisuus- että tasa-arvolakiin. Suunnitelmassa on myös otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön kesäkuussa 2022 päivittämät yleisavustuksen ehdot ja rajoitukset.1

Suunnitelma kuvaa niitä tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla Frame edistää toiminnassaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, sekä laajemmin toiminnan taustalla vaikuttavia yhdenvertaisen kohtelun periaatteita. Frame edistää tasa-arvoa ja ihmisten yhdenvertaista kohtelua niin julkisessa ohjelmassaan, apurahatoiminnassaan kuin työnantajana.

Frame kehittää aktiivisesti toimintatapoja ehkäisemään syrjintää ja edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista.

Tämä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on paitsi täyttää edellä kuvattu lakisääteinen velvoite, myös toimia säätiön strategista ja operatiivista toimintaa ohjaavana työvälineenä ja henkilöstöpoliittisena suunnitelmana. Suunnitelman toteutumista seurataan ja sitä päivitetään säännöllisesti.

Tähän suunnitelmaan tutustuminen kuuluu Framen työntekijöiden ja hallituksen jäsenten perehdytykseen. Suunnitelman edistämistä ja täytäntöönpanoa valvoo vuoden 2023 loppuun asti tehtävään nimetty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoryhmä. Vuodesta 2024 alkaen tehtävä siirtyy myöhemmin nimitettävälle yhdenvertaisuusvastaavalle. Suunnitelma on voimassa 1.8.2023 – 1.8.2026.

1.1. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo laissa

Framen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman taustalla on kaksi lakia: yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) ja laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986, eli tasa-arvolaki). Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä.

2. YHDENVERTAISUUSTILANTEEN ARVIOINTI

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa laatiessa on tarkasteltu organisaation nykytilannetta ja toiminnan eri osa-alueita yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden näkökulmista. Framessa on järjestetty viime vuosina useita yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä keskusteluita ja koulutuksia, ja tehty asiaan liittyviä kartoituksia ja toimenpiteitä. Ne toimivat pohjana ja materiaalina suunnitelmalle.

Framessa järjestetään kahdesti vuodessa koko henkilökunnalle suunnattu vastuullisuuspäivä, joissa käsitellään toiveita, haasteita ja kehityskohtia Framen toiminnan eri osa-alueisiin liittyen. Yhdenvertaisuuden toteutumista ja kehittämistarpeita toiminnan eri osa-alueissa käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.

Nykytilanteen arvioinnin yhteydessä kartoitettiin myös, miten Framen strategia, säännöt ja ohjesäännöt, arvot ja viimeisimmät toimintakertomukset huomioivat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä. Framen strategiassa nimetyt tärkeimmät arvot ovat näkemyksellisyys, luotettavuus ja vastuullisuus.

Näkemyksellisyys: Framen toiminta perustuu asiantuntijuuteen ja vuorovaikutukseen alan ammattilaisten kanssa.
Luotettavuus: Framen toiminta on suunnitelmallista ja läpinäkyvää.
Vastuullisuus: Frame pyrkii kohti kestävämpiä ja yhdenvertaisempia nykytaiteen toimintaympäristöjä.

Oikeusministeriön arviointityökalu

Oikeusministeriö on laatinut yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalun2, joka pitää sisällään syrjimättömyystestin. Framen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoryhmän jäsenet tekivät kyseisen testin, joka koostuu erilaisista kysymyksistä ja väitteistä. Syrjimättömyystestin tulos annetaan asteikolla 1–5.

Syrjimättömyystestin tasot:

  • Yhdenvertaisuuskysymyksille välinpitämätön organisaatio
  • Syrjintään reagoiva organisaatio
  • Yhdenvertaisuushyödyt tunnistetaan vähitellen
  • Yhdenvertaisuuteen sitoutunut organisaatio
  • Yhdenvertaisuuden edelläkävijä

Frame asettui testissä tasolle 5 saaden 51/60 pistettä. Testin mukaan Frame on yhdenvertaisuuden edelläkävijä.

Itsearvioinnissa todettiin, että Framessa toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseen on jo tehty useimmilla toiminnan osa-alueilla. Edelleen yhdenvertaisiin toimintatapoihin ja syrjinnän ehkäisyyn tulee kiinnittää jatkuvaa huomiota. Työ tämän eteen tulee olla jatkuvaa, ja integroitu organisaation toimintatapoihin ja käytäntöihin; niin linjauksiin ja toiminnan suunnitteluun kuin työyhteisöön, ohjelmasisältöjen suunnitteluun ja viestintään.

Framen henkilöstö pyrkii tiedostamaan tarpeita ja keinoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon huomioimiseen toiminnassa. Niin henkilökunta kuin hallitus kokee asian erittäin tärkeäksi ja on jo tehnyt paljon työtä asian edistämiseksi.

3. YHDENVERTAISUUS FRAMEN TOIMINNASSA

3.1 Kansainvälinen ohjelmatoiminta

Framen kansainväliseen ohjelmatoimintaan sisältyy asiantuntijavierasohjelma, kuraattoriohjelmia, vaihtuvia kansainvälisiä verkostohankkeita, Suomen paviljongin näyttelytuotanto Venetsian taidebiennaalissa sekä julkinen ohjelma, joka pitää sisällään keskusteluja, näyttelyitä ja muita yleisötapahtumia.

Framen ohjelmatoiminta perustuu moniäänisyydelle ja erilaisten näkökulmien samanaikaiselle läsnäololle. Sen tavoite on moniäänisen kansainvälisen toiminnan vahvistaminen ja tunnistaminen suomalaisella taidekentällä. Se ottaa huomioon ja tunnustaa erilaisia poliittisia, kulttuurisia ja kehollisia taustoja ja lähtökohtia, joita nykytaidekentän toimijoilla on, ja mahdollistaa heidän toimintansa omista taustoistaan käsin yhdenvertaisesti.

Yleisöohjelma ja erilaiset verkostoitumisen tavat asiantuntijavierailuista residensseihin ja yhteistyöverkostoihin tuovat Suomen taidekentälle kansainvälisiä ja globaaleja näkökulmia. Ohjelmassa perehdytään kriittisesti monenlaisiin taidekentän valtakysymyksiin, jotka osaltaan tasoittavat, mutta myös luovat eriarvoisuutta. Tarkoituksena on kasvattaa Suomessa toimivien taiteilijoiden ja taidekentän toimijoiden valmiutta ymmärtää omaa toimintaansa osana samaan aikaan paikallisia ja globaaleja valtarakenteita, kuten kolonialismia ja kapitalismia.

Ohjelmatoiminnassa on sitouduttu antirasistisiin toimintatapoihin ja turvallisemman tilan periaatteisiin. Maksamme palkkion kaikille ohjelmasisältöjen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvalle ja avustavalle työvoimalle roolista riippumatta. Framen julkiset tilaisuudet ovat maksuttomia yleisölle, ne järjestetään esteettömissä tiloissa ja pyritään tuomaan myös verkkoon katsottavaksi. Tapahtumia järjestetään eri kielillä ja niissä pyritään tarjoamaan myös käännöksiä. Ohjelmaan kuuluvat julkaisut ovat tarjolla ilmaiseksi osallistujille.

Vuosina 2022–2024 Frame on mukana seitsemän eurooppalaisen taideorganisaation yhteisessä hankkeessa Islands of Kinship: A Collective Manual for Sustainable and Inclusive Art Institutions (ISLOKIN), joka juurruttaa ekologisempia ja sosiaalisesti kestävämpiä toimintamalleja nykytaideorganisaatioihin. Tavoitteena on syventää taideorganisaatioiden osaamista inklusiivisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävistä käytännöistä, ja luoda keinoja ekologisen kestävyyden ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden huomioimiseen toiminnassa. Osana hanketta Frameen on palkattu osa-aikainen vastuullisuuskoordinaattori, joka hankkeen koordinoinnin lisäksi vastaa Framen vastuullisuustoimien suunnittelusta ja kehittämisestä hankkeen keston ajan.

3.2 Viestintä

Viestintä on keskeinen osa Framen kaikkea toimintaa ja yksi toiminnan kolmesta osa-alueesta. Viestinnällä Frame toteuttaa organisaation strategian mukaista tehtäväänsä nykytaiteen toimialan kansainvälistäjänä ja edistäjänä. Viestinnän tavoitteet ovat yhtenäiset organisaation tavoitteiden kanssa.

Framen viestintä

1. edistää suomalaisen nykytaiteen näkyvyyttä kotimaassa ja ulkomailla
2. tuottaa ja jakaa tietoa nykytaiteesta ja sen kautta vahvistaa toimialaa
3. luo ja ylläpitää Framen mainetta vahvana ja vastuullisena nykytaiteen asiantuntijaorganisaationa sekä toivottuna yhteistyökumppanina

Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus ovat Framelle tärkeitä arvoja, ja niitä välitetään myös viestinnän sisällöissä ja materiaaleissa. Frame edistää yhdenvertaisuutta pyrkimällä huomioimaan erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Viestinnässä yhdenvertaisuus tarkoittaa muun muassa monipuolisten aiheiden ja nykytaiteen ammattilaisten kirjon esiin nostamista sekä saavutettavuuden huomioimista. Tuottamamme tiedon ja viestintäkanavien sisällöllinen ja tekninen saavutettavuus on meille tärkeää. Viestimme eri kanavissa ja pyrimme kertomaan toiminnastamme avoimesti ja läpinäkyvästi.

Viestinnän pääkielet ovat suomi ja englanti, ja Framen toiminnasta viestitään kattavasti molemmilla kielillä. Mahdollisuuksien mukaan ja tapauskohtaisesti tuotamme sisältöjä myös muilla kielillä. Pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden seurata tapahtumiamme verkossa sekä esimerkiksi tekstityksen tai kirjoitustulkkauksen välityksellä. Verkkosivuillamme olevat videosisällöt ja taltioinnit tekstitetään.

Tavoitteenamme on käyttää inklusiivista ja ymmärrettävää kieltä kaikessa viestinnässämme: sähköposteissa, markkinointimateriaaleissa, sosiaalisessa mediassa, verkkosivustolla, julkaisuissa ja sopimuksissa.

Tietoa Framesta löytyy ensisijaisesti verkkosivustoltamme osoitteessa frame-finland.fi. Sivusto on julkaistu kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Noudatamme EU:n saavutettavuusdirektiiviä digitaalisista verkkosisällöistä. Framen verkkosivusto on saavutettavuusvaatimusten mukainen ja kiinnitämme saavutettavuuteen huomiota myös muissa viestintäkanavissamme, kuten sosiaalisessa mediassa.

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat Framen viestintää ohjaavia tekijöitä. Verkkosivustoltamme löytyy tietoa säätiöstä, henkilökunnasta, hallituksesta, toimikunnasta ja apurahatoimikunnan jäsenistä. Pyrimme jakamaan tietoa yhteistyökumppaneistamme, käyttämistämme kriteereistä ja päätöksentekoprosesseista avoimesti ja läpinäkyvästi. Julkaisemme pätevyysvaatimukset ja arvioijien nimet avoimien hakujen ja apurahojen yhteydessä, yksittäisissä ilmoituksissa ja vuosikertomuksissa. Vastaamme tiedusteluihin tehokkaasti ja pyydämme anteeksi virheitä avoimesti ja rehellisesti.

Yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden toteutuminen viestinnässä edellyttää myös taloudellista panostusta. Esimerkiksi sisältöjen monikielisyys, tekninen saavutettavuus ja tilaisuuksiin liittyvät saavutettavuustoimet edellyttävät resursseja.

3.3 Apurahat

Framen apurahat ovat monella tapaa saavutettavia. Apurahapalvelu on käytettävissä sekä suomeksi että englanniksi, ja neuvontaa annetaan suomeksi ja englanniksi. Apurahahakemuksen kieli voi olla myös ruotsi.

Framen apurahoilla tuetaan suomalaistaiteilijoiden näyttelyitä ulkomailla, kansainväliseen levitykseen tarkoitettuja taidejulkaisuja, gallerioiden osallistumista taidemessuille ja nykytaiteen ammattilaisten verkostoitumismatkoja. Apurahoja voivat hakea suomalaiset ja Suomessa työskentelevät taiteilijat ja nykytaiteen ammattilaiset. Ulkomaiset nykytaiteen ammattilaiset voivat hakea apurahoja Suomeen suuntautuviin työmatkoihin. Ulkomaiset ja suomalaiset nykytaidetta esittävät yhteisöt voivat hakea apurahoja suomalaisten tai Suomessa työskentelevien taiteilijoiden näyttelytoimintaan ulkomailla sekä suomalaisia nykytaiteilijoita esitteleviin kansainvälisiin taidejulkaisuihin.

Apurahamyönnöt jakautuvat hakemusmäärien mukaisesti. Päätöksenteossa otetaan huomioon mm. ikä- ja sukupuolijakauma sekä alueellisuus.

Apurahaviestintää toteutetaan mahdollisimman laajasti ja neuvontaa annetaan päivittäin sähköpostitse ja puhelimitse sekä erillisten yleisölle avoimien apurahainfotilaisuuksien ja apurahaklinikoiden muodossa. Hakujärjestelmä on helppokäyttöinen ja se takaa valtakunnallisen ja kansainvälisen käytettävyyden. Apurahojen arviointiprosessi ja arviointikriteerit ovat avattu Framen verkkosivuilla hakijoille. Apurahatoimintaa ohjaava apurahaohjesääntö on myös saatavilla Framen verkkosivuilta.

Apurahapalvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain (päivitetty 7.9.2020). Framen verkkosivusto, josta löytyy tietoa apurahoista ja ohjeet apurahanhakijoille täyttää kaikki saavutettavuusvaatimukset (päivitetty 1.4.2021).

3.4 Tilat ja tapahtumat

Tilat

Framen toimistotiloissa sekä kaikissa toimintaamme liittyvissä tiloissa kaikenlainen syrjintä ja häirintä on kielletty. Sekä Framen omissa toimitiloissa että muissa tiloissa, joissa toimintaa järjestetään (myös verkkotapahtumissa) noudatetaan turvallisemman tilan toimintaperiaatteita. Turvallisemman tilan periaatteet ovat kirjallisina näkyvillä Framen toimistolla ja kaikissa tapahtumissamme. Tarjoamme myös mahdollisuuden antaa palautetta liittyen turvallisemman tilan periaatteisiin.

Framen toimisto Helsingissä osoitteessa Töölönkatu 11 on liikkumisesteetön, mutta toimistossa ei ole inva-WC:tä, eikä keittiötila sovellu kaikilta osin esteettömään käyttöön. Toimistossa on sukupuolineutraalit WC:t. Toinen WC sekä keittiö pyritään muuttamaan esteettömiksi viimeistään vuonna 2024. 

Kuvaus toimiston esteettömyydestä/esteellisyydestä löytyy Framen verkkosivuilta.

Järjestäessämme tapahtumia muissa tiloissa kiinnitämme huomiota niiden saavutettavuuteen ja esteettömyyteen.

Tapahtumat

Kaikissa Framen tapahtumissa kaikenlainen syrjintä ja häirintä on kielletty. Tapahtumia järjestäessämme kiinnitämme huomiota ohjelmiston suunnitteluun moninaisuuden ja saavutettavuuden näkökulmista, tilojen esteettömyyteen, tiedon saavutettavuuteen ja turvallisemman tilan periaatteisiin. Framen turvallisemman tilan periaatteet ovat käytössä kaikissa tapahtumissamme, myös verkkotapahtumissa.

Hyödynnämme Kulttuuria kaikille -palvelun (Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry) tapahtumien saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslistaa tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tapahtumaviestinnässä kuvataan aina tapahtumien saavutettavuutta ja esteettömyyttä ja tarjotaan mahdollisuus tuoda esiin näihin liittyviä tarpeita. Pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden seurata tapahtumiamme verkossa sekä esimerkiksi tekstityksen tai kirjoitustulkkauksen välityksellä.

3.5 Yhteistyö

Frame kehittää kuvataidekentän käytäntöjä ja rakenteita yhteistyössä muiden alan toimijoiden sekä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat kuvataiteen kentällä työskentelevät ammattilaiset, taideorganisaatiot, päättäjät ja virkamiehet, rahoittajat sekä media. Framen hankkeiden yhteistyökumppanit ja rahoittajat ovat julkista tietoa. 

Yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa tehdään kehittämishankkeissa (esimerkiksi ympäristö, hallintokäytännöt) sekä ohjelmatyössä (esimerkiksi vastuullisuus) ja vaikuttamistyössä (esimerkiksi yhteiset kannanotot), 

4. REKRYTOINTI JA YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ 

Frame edistää yhdenvertaisuutta myös työnantajana. Olemme sitoutuneet luomaan ja ylläpitämään sellaiset työskentelyolosuhteet, joissa kohtelemme toinen toisiamme ystävällisesti, asiallisesti ja kunnioittavasti.

Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, syrjintää tai häirintää. Nämä periaatteet koskevat kaikkia Framen työntekijöitä, hallituksen jäseniä sekä toimikuntien ja asiantuntijaraatien jäseniä. Ne koskevat myös muita Framen toimintaan koko- tai väliaikaisesti osallistuvia yhteistyökumppaneita ja asiantuntijoita sekä Framen tapahtumissa työskenteleviä ja niihin osallistuvia henkilöitä.

Framella on käytössä ohjeistus epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisemiseksi, jonka avulla haluamme taata turvallisen työympäristön kaikille. Pidämme huolta ohjeistuksen toteutumisesta perehdyttämällä uudet hallituksen jäsenet, apurahatoimikunnan jäsenet, työntekijät ja harjoittelijat siihen. Tarjoamme mahdollisuuden avoimeen keskusteluun ja järjestämme kehityskeskusteluita kaikille työntekijöille ja harjoittelijoille kaksi kertaa vuodessa. Häirinnän vastainen ohjeistus kattaa myös asiantuntijavierasohjelmamme ja julkiset tapahtumamme. Kaikkien kokemusten huomioimiseksi pyydämme palautetta kaikilta vierailtamme ja ohjelmiin osallistuvilta.

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus puuttua asiaan havaitessaan epäasiallista käytöstä työyhteisössä. Jokaisen työntekijän on huolehdittava siitä, ettei kukaan joudu missään työtilanteessa häirinnän tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi.

Rekrytointi

Viime vuosina olemme myös uudistaneet rekrytointikäytäntöjämme ja rekrytointiin liittyvää viestintää. Rekrytointiprosessista on pyritty tekemään yhdenvertaisempi erilaisia hakijoita kohtaan. Olemme arvioineet työpaikkailmoituksissamme käytettyä kieltä, sanastoa ja ilmaisuja, päätöksentekoon vaikuttavia kriteereitä ja kielivaatimuksiamme. Nykyään Framessa on myös työtehtäviä, joissa suomen kielen osaaminen ei ole välttämätöntä. Haastatteluun kutsuttaville lähetetään haastattelukysymykset etukäteen.

Toivotamme tervetulleeksi työhakemuksia kaikilta hakijoilta riippumatta henkilön yhteiskuntaluokasta, kansallisuudesta, sukupuolesta, vammasta tai toimintarajoitteesta. Työpaikkailmoituksissamme kannustamme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolten edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Hakemuksessa hakija voi ilmaista kuuluvansa johonkin mainituista ryhmistä. Kaikki tieto käsitellään luottamuksellisesti.

Olemme monimuotoinen työpaikka ja monimuotoisuuden kasvattamiseksi ja ylläpitämiseksi saatamme asettaa työnhakijoita eri asemaan positiivisen erityiskohtelun perustein. 

5. TOIMEENPANO, SEURANTA JA PÄIVITTÄMINEN 

Tämän suunnitelman edistämistä ja täytäntöönpanoa valvoo vuoden 2023 loppuun asti tehtävään nimetty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoryhmä. Vuodesta 2024 alkaen tehtävä siirtyy myöhemmin nimitettävälle yhdenvertaisuusvastaavalle. Suunnitelma on voimassa 1.8.2023 – 1.8.2026.

Yhdenvertaisuusvastaava pitää esillä yhdenvertaisuuskysymyksiä säätiön päätöksenteossa ja toiminnassa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan niistä vuosittain säätiön hallitukselle. Henkilökunta voi esittää toimenpide-ehdotuksia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteiden edistämiseksi. Tavoitteiden etenemistä ja toteutumista käsitellään säännöllisesti henkilökunnan tapaamisissa ja kahdesti vuodessa toteutuvina vastuullisuuspäivinä.

Vastuullisuuspäivinä tarjotaan myös ulkopuolisten asiantuntijoiden koulutusta henkilökunnalle sosiaalisen ja ekologisen vastuullisuuden kysymyksissä. Framessa työskentelee vastuullisuuskoordinaattori, joka arvioi organisaation vastuullisuustyötä säännöllisesti ja ehdottaa siihen liittyviä kehittämistoimenpiteitä.

Frame pyrkii kehittämään ja muuttamaan toimintatapojaan myös mahdollisen palautteen perusteella. Säätiön tulee rohkaista ja kannustaa palautteen antamiseen, se on arvokasta toiminnan kehittämisen ja parantamisen kannalta. Myös henkilökunnalla on mahdollisuus antaa palautetta ja keskustelua käydään avoimesti, toimintatapoja kehittäen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on julkinen ja siitä tiedotetaan Framen

viestintäkanavissa. Suunnitelmaa päivitetään seuraavan kerran vuonna 2026 sen vaikuttavuuden parantamiseksi. Päivittäminen perustuu suunnitelman toteutumisen sekä yhdenvertaisuustilanteen seurantaan.

Tämä suunnitelma pohjautuu Työterveyslaitoksen, Työsuojeluhallinnon, Yhdenvertaisuusvaltuutetun sekä Oikeusministeriön ylläpitämän yhdenvertaisuus.fi-sivuston aineistoihin ja oppaisiin. Suunnitelma on saanut inspiraatiota Suomen Taiteilijaseuran ja Kulttuuria kaikille -palvelun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta.

Hyväksytty Frame-säätiön hallituksessa 22.5.2023.

1 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Avustuksen saajan tulee toiminnassaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, sekä noudattaa tasa-arvolaissa (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986) ja yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) säädettyjä työnantajavelvoitteita. Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää tärkeänä, että avustuksensaaja ottaa toiminnassaan huomioon yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotavoitteet sekä henkilöstöpoliittisesta että toiminnallisesta näkökulmasta siinä laajuudessa kuin toiminnan luonne sitä vaatii.

2 http://yhdenvertaisuus.finlex.fi/en/syrjimattomyystesti/