Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäiseminen

Frame ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, syrjintää tai häirintää työyhteisössään, tiloissaan tai tapahtumissaan. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus puuttua asiaan havaitessaan epäasiallista käytöstä työyhteisössä. Jokaisen työntekijän on huolehdittava siitä, ettei kukaan joudu missään työtilanteessa häirinnän tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi.

Epäasiallisen kohtelun linjaukset koskevat kaikkia Framen työntekijöitä, harjoittelijoita, hallituksen jäseniä sekä toimikuntien ja asiantuntijaraatien jäseniä. Ne koskevat myös muita Framen toimintaan koko- tai väliaikaisesti osallistuvia yhteistyökumppaneita ja asiantuntijoita sekä Framen tapahtumissa työskenteleviä henkilöitä.

Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on ylläpitää sellaiset työskentelyolosuhteet, joissa ihmisiä kohdellaan asiallisesti ja kunnioittavasti. Työskentelyilmapiiri Framessa perustuu osapuolten väliseen luottamukseen.


Epäasiallinen kohtelu, syrjintä ja häirintä

Jokaisen on hyväksyttävä, että työpaikalla on erilaisia ihmisiä, joiden kanssa pitää pystyä asialliseen työntekoon. Kaikkien tulee pystyä käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti.

Syrjiminen, häirintä ja epäasiallinen kohtelu ovat työyhteisöön sopimatonta, hyvän tavan vastaista käyttäytymistä. Ketään ei saa syrjiä sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään tai jotakuta toista koskevaan seikkaan tai oletukseen.

Olemme monimuotoinen työpaikka ja monimuotoisuuden kasvattamiseksi ja ylläpitämiseksi saatamme asettaa työnhakijoita eri asemaan sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun tai etnisyyden perusteella positiivisen erityiskohtelun perustein. Tällainen menettely ei ole syrjintää, sillä se tähtää hyväksyttävään tavoitteeseen ja valittuja keinoja on pidettävä aiheellisina ja tarpeellisina tähän tavoitteeseen nähden. Lue lisää Framesta työnantajana tällä sivulla.

Tämän linjauksen vastaista syrjintää seuraa kurinpidollisia toimenpiteitä, jotka saattavat päättyä irtisanomiseen.


Työpaikkakiusaaminen

Jokaisessa työpaikassa syntyy ajoittain ihmisten välisiä kiistoja. Työpaikkakiusaamista voi joskus olla vaikea erottaa työelämään kuuluvasta normaalista ristiriitatilanteesta. Työpaikkakiusaamista voi olla:

 • henkilön mustamaalaaminen tai naurunalaiseksi tekeminen
 • ammatillisen osaamisen vähättely ja nöyryyttäminen
 • työyhteisön ulkopuolelle jättäminen
 • kun henkilölle ei anneta työtehtäviä
 • uhkailu
 • fyysinen väkivalta
 • seksuaalinen häirintä
 • työnjohtaja-aseman väärinkäyttö

Kiusaamista sen sijaan ei ole:

 • työhön liittyvistä päätöksistä tai tulkinnoista syntyneet ristiriidat
 • tehtäviin tai työhön liittyvien ongelmatilanteiden käsittely työntekijöiden kesken
 • kun työnantaja käyttää asiallisesti ja perustellusti työnjohto-oikeuttaan ja puuttuu perustellusti työsuoritukseen tai ryhtyy perusteltuun kurinpidolliseen toimenpiteeseen, esim. varoitus
 • henkilön ohjaaminen työkykyä koskevaan tutkimukseen, jos työnteossa on ilmennyt vaikeuksia ja niistä on käyty asianomaisen ja työnjohtajan välinen keskustelu


Toimintaohjeet kiusaamisen tai häirinnän kohteeksi joutuneelle

Epäasiallista kohtelua ei tule sietää. Jos joudut kohdelluksi epäasiallisesti, ilmoita kiusaajalle tai häiritsijälle heti, että et hyväksy hänen toimintaansa ja pyydä häntä lopettamaan. Kyse saattaa olla siitä, että hän itse ei ymmärrä toimivansa loukkaavasti.

Pidä kirjaa tapahtumista. Merkitse muistiin kuka kiusasi, milloin ja miten sekä se, mitä itse tilanteessa teit. Kiusaajaa tai häiritsijää ei saada vastuuseen, ellei tapahtumia pystytä todistamaan. Myös mahdolliset sähköpostit tai muut viestit kannattaa säilyttää.

Jos epäasiallinen käytös jatkuu, ota yhteys työnjohtajaasi, tai jos työnjohtaja on kiusaaja, toimitusjohtajaan. Kun kerrot tapahtuneesta työnjohtajalle, yksilöi tapahtumat ja dokumentoi ne esim. sähköpostilla. Voit myös ottaa yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun, työterveyshuoltoon ja oman liittosi puoleen. Jos työnantaja ei toimi häirinnän lopettamiseksi tai toimet eivät ole auttaneet, voit pyytää apua työsuojeluviranomaiselta Aluehallintovirastosta. Kun olet tehnyt ilmoituksen epäasiallisen kohtelun kokemuksestasi, sinulla on velvollisuus osallistua asian käsittelyyn.

Valituksen jättämisestä ei saa millään tavalla käyttää työntekijää vastaan eikä sillä saa olla kielteistä vaikutusta tämän asemaan. Sen sijaan perusteettoman tai tahallisesti pahansuovan valituksen jättäminen loukkaa tämän linjauksen periaatteita ja sitä käsitellään rikkomuksena.


Työnjohtajalle

Työnjohtajalla on velvollisuus tarkkailla työyhteisöä ja puuttua oma-aloitteisesti siinä havaitsemiinsa ongelmakohtiin. Saadessaan tiedon epäasiallisesta kohtelusta mitä kautta hyvänsä, työnjohtajan tulee selvittää tilanne ja ryhtyä välittömästi tarpeen mukaan toimenpiteisiin. Kukaan työpaikan ulkopuolinen ei voi ottaa työnjohtajan tehtävää ja vastuuta. Laiminlyönti puuttua epäasialliseen kohteluun voi johtaa joissakin tapauksissa työnantajan rankaisemiseen työturvallisuusrikoksesta. Työnjohtajan on suhtauduttava asiallisesti henkilöön, joka kokee joutuvansa epäasiallisesti kohdelluksi.

Jos sinua syytetään epäasiallisesta käytöksestä tai kiusaamisesta: Kerro työnjohtajallesi asiasta tarvittaessa, sillä työnjohtajan on hyvä kuulla asia suoraan sinulta. Vaikka et omasta mielestäsi olisikaan syyllistynyt kiusaamiseen tai häirintään, älä vähättele valittajan tuntemuksia vaan lopeta välittömästi epäasialliseksi kuvattu käytöksesi.

Toimenpiteitä

Työnantajan toimintavelvollisuus

Työnantajalla on lain mukaan toimintavelvollisuus silloin, kun työpaikalla esiintyy työntekijään kohdistuvaa häirintää tai epäasiallista kohtelua. Toimitusjohtaja vastaa tilanteen selvittämisestä. Toimitusjohtajan tulee kuulla osapuolia viipymättä puolueettomasti ja selvittää tapahtumien kulku. Toimitusjohtaja kutsuu osapuolet tapaamisiin, joista kirjoitetaan muistio. Keskusteluissa sovitaan myös toimenpiteistä ja seurannasta. Nämä kirjataan muistioon. Toimitusjohtajan tehtävä on varmistaa, että sovitut toimenpiteet tehdään ja huolehtia seurannasta. Mikäli häirintäsyytös kohdistuu toimitusjohtajaan, vastaa säätiön hallituksen puheenjohtaja tilanteen selvittämisestä.

Työyhteisösovittelu

Työyhteisö koostuu ihmisistä, joiden taustat ja elämänkokemukset ovat hyvin erilaisia ja siksi ihmiset kokevat erilaiset asiat epäasiallisena. Ristiriidoista huolimatta työyhteisön on kyettävä jatkossakin työskentelemään yhdessä ja siksi on tärkeää, että ne pystytään ratkomaan positiivisella tavalla.

Työyhteisösovittelu on ratkaisukeskeinen konfliktin hallintamenetelmä, jossa koulutettu puolueeton sovittelija avustaa konfliktin osapuolia löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun yhteisissä keskusteluissa. Työyhteisölle ja yhteisön yksittäisille jäsenille voidaan tarjota myös muuta tukea sekä sovittelun aikana että sen jälkeisenä aikana. Toimenpiteitä voivat olla muun muassa työterveyshuollon tuki.

Työoikeudelliset toimenpiteet

Jos työntekijä jatkaa epäasiallista kohtelua tai jos kyseessä on vakava epäasiallinen kohtelu, tilanne voi johtaa työoikeudellisiin toimenpiteisiin. Tällaisissa tapauksissa hallintopäällikkö ja toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja vastaavat asian valmistelusta. Jos kiusaaminen tai häirintä sisältää fyysisen koskemattomuuden tahallisen loukkauksen tai sellaisella uhkaamisen, työntekijä voi tehdä rikosilmoituksen poliisille.

Yhteyshenkilöt

Hallintopäällikkö Sari Väänänen, sari.vaananen@frame-finland.fi

Toimitusjohtaja Raija Koli, raija.koli@frame-finland-fi

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Lindgren, jaakko.lindgren@dottirlaw.com

Framen syrjinnän vastainen linjaus perustuu seuraaviin lakeihin:

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Yhdenvertaisuuslaki

Rikoslaki

Työturvallisuuslaki

Työsopimuslaki