1 SÄÄTIÖN APURAHATOIMINNAN TARKOITUS  

FRAME-säätiön (säätiö) kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on suomalaisen nykytaiteen aseman vahvistaminen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen sekä vuorovaikutuksen lisääminen suomalaisten ja kansainvälisten nykytaiteen alan ammattilaisten ja instituutioiden välillä.

Frame jakaa vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tukea suomalaisen nykytaiteen kansainväliseen toimintaan. Apurahoilla tuetaan suomalaistaiteilijoiden itsenäistä kansainvälistä toimintaa ja näyttelyitä ulkomailla, kansainväliseen levitykseen tarkoitettuja taidejulkaisuja, gallerioiden osallistumista taidemessuille ja nykytaiteen ammattilaisten verkostoitumismatkoja.

2 APURAHATOIMINNAN RAHOITTAMINEN 

Jäljempänä tarkennettu apurahamenettely pohjautuu säätiön vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaan erityisavustukseen. Valtionavustus on käytettävä hankkeisiin, joilla edistetään nykytaiteen kansainvälistä yhteistyötä, taiteilijoiden kansainvälistymistä ja nykytaiteen vientiä.

3 SÄÄTIÖN APURAHAT 

Säätiön jakamien kaikkien apurahojen on edistettävä ja tuettava nykytaiteen kansainvälistämistä.

Säätiö myöntää:

1. Matka-apurahoja taiteilijoille ja nykytaiteen asiantuntijoille: 

Apuraha voidaan myöntää taiteilijoille, taiteen asiantuntijoille ja näiden muodostamille työryhmille matkoihin ulkomaille sekä ulkomaisille asiantuntijoille, heidän muodostamille työryhmille ja heitä kutsuville suomalaisille nykytaideyhteisöille matkoihin Suomeen. Matka-apurahaa voidaan myöntää matkakuluihin, majoituskuluihin ja kuljetuskuluihin, sisältäen kuljetuksen vakuutuksen.

2. Apurahoja kansainväliseen messutoimintaan:

a.  Apuraha voidaan myöntää suomalaisille gallerioille ja nykytaideyhteisöille suomalaisten tai Suomessa työskentelevien taiteilijoiden tuotannon esittämiseen taidemessuilla ulkomailla.

b.  Apuraha voidaan myöntää messujen osallistumismaksuun, messuosaston vuokraan, matka- ja majoituskuluihin tai teosten kuljetuskuluihin.

3. Apurahoja kansainvälisiin taidejulkaisuihin:

a.   Apuraha voidaan myöntää suomalaisille tai Suomessa asuville taiteilijoille, kustantajille sekä kotimaisille tai ulkomaisille nykytaiteen organisaatioille suomalaisten tai Suomessa työskentelevien taiteilijoiden tuotantoa tai suomalaista taidetta esitteleviin vieraskielisiin, kansainväliseen levitykseen tarkoitettuihin julkaisuihin.

b.   Apuraha voidaan myöntää julkaisun painokuluihin sekä julkaisun tekemiseen liittyviin palkkioihin (kirjoittaja- ja kääntäjäpalkkiot, graafinen suunnittelu, valokuvaus yms.).

4. Apurahoja kansainvälisiin näyttelyhankkeisiin:

a.   Apuraha voidaan myöntää näyttelytoimintaan ulkomailla, kun näyttelyyn osallistuu yksi tai useampi suomalainen tai Suomessa työskentelevä taiteilija. Apuraha voidaan myöntää suomalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle.

b.   Apuraha voidaan myöntää teosten kuljetus- ja vakuutuskuluihin, teoksen tai näyttelyn ripustuskuluihin, sekä matka- ja majoituskuluihin.

5. Erityisapurahat kansainvälisiin hankkeisiin ja verkostoitumistilaisuuksiin, jotka ovat erityisen tärkeitä suomalaisen nykytaiteen kansainvälisen näkyvyyden ja verkostoitumisen kannalta.

Varsinaisten apurahahakukausien ulkopuolella voidaan koko vuoden ajan myöntää apurahoja kansainvälisiin hankkeisiin, kuten esimerkiksi opintomatkoihin sekä merkittävimpiin biennaaleihin ja muihin suurtapahtumiin.

Apurahoja voidaan myöntää seuraaville nykytaiteen aloille:

 • kuvataide
 • valokuvataide
 • mediataide
 • taidekäsityö
 • sarjakuvataide
 • performanssi
 • äänitaide

4 APURAHOJEN KÄYTTÖ

Säätiöstä myönnettävän apurahan ohella hankkeella tulee olla myös muuta rahoitusta.

Hyväksyttäviksi menoiksi voidaan katsoa apurahan kohteen kannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset menot. Hyväksyttäviä menoja laskettaessa otetaan vähennyksenä huomioon samaan tarkoitukseen myönnetyt muut apurahat, avustukset ja hankkeesta saatavat tuotot.

Apurahoja ei myönnetä:

 1. taiteelliseen työskentelyyn tai taiteilija- ja kuraattoripalkkioihin
 2. residenssitoimintaan tai residenssimatkoihin
 3. taideteosten tuotanto- ja materiaalikuluihin tai laitehankintoihin
 4. päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen
 5. galleriavuokriin
 6. osallistumismaksuihin (poikkeuksena gallerioiden maksamat taidemessujen osallistumismaksut tai messuosastojen vuokrat)
 7. opintoihin tai opinnäytteisiin
 8. ulkomaisen, ei Suomessa työskentelevän taiteilijan kuluihin
 9. tapahtumiin Suomessa
 10. taannehtivasti

Kaikki vähintään 7000 euroa + ALV arvoiset hankinnat tulee kilpailuttaa. Kilpailutus on toteutettava pyytämällä tarjouksia useammalta kuin yhdeltä tavaran- tai palveluntoimittajalta.

Mikäli apurahaa haetaan hankintaan, jonka arvo on yli 60 000 euroa, on hakijan noudatettava hankintalainsäädäntöä.

5 JAETTAVIEN APURAHOJEN MÄÄRÄ

Säätiön myöntämien apurahojen enimmäismäärä päätetään vuosittain budjetoinnin yhteydessä. Säätiö jakaa vuosittain apurahoina vähintään sen määrän, mitä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätöksessä ohjataan suoraan avustustoimintaan. Lisäksi säätiö jakaa valtionavustuksen myöntöpäätöksen puitteissa uudelleen apurahaa, joka palautuu kun hankkeet peruuntuvat tai niiden kustannukset pienenevät.

Apurahat haetaan ja myönnetään euromääräisinä.

6 VERTAILUPERUSTEET

Päätökset perustuvat vertaisarviointiin.

Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijan ammattimaisuus ja/tai taiteellinen toiminta, hankkeen kansainvälinen vaikuttavuus ja hankkeen toteuttamiskelpoisuus. Lisäksi vertaisarvioinnissa otetaan huomioon myös alueelliset ja kielelliset seikat sekä muut mahdolliset painopistealueet, joista kerrotaan tarkemmin hakuohjeissa. Kaikkia hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin näkökohtiin:

1. Taiteellinen toiminta

 • Onko hakija vakuuttava taiteenalansa kentässä?
 • Onko hakija (tai työryhmän jäsen) ammattilainen tai onko toiminta ammattimaista?

2. Kansainvälisyys

 • Ovatko hankkeen tavoitteet selkeät?
 • Edistääkö hanke siihen osallistuvan kansainvälistä uraa?
 • Onko vastaanottava taho tai hankkeen yhteistyökumppani merkittävä/vakuuttava toimija nykytaiteen kentällä?
 • Synnyttääkö hanke kansainvälisiä suhteita ja siten potentiaalisia työtilaisuuksia siihen osallistuville?
 • Kehittääkö hanke siihen osallistuvien taitoja ja osaamista?

3. Toteutuskelpoisuus

 • Onko hanke ja sen talousarvio realistisesti suunniteltu ja kykeneekö hakija toteuttamaan sen?
 • Onko apuraha hankkeen kannalta tarpeellinen?
 • Käykö hakemuksesta ilmi hankkeen laajempi rahoitus ja ovatko muut tulonlähteet realistisia?
 • Onko hankkeessa yhteistyökumppaneita?

7 KENELLE APURAHOJA VOIDAAN MYÖNTÄÄ

Apurahoja voidaan myöntää:

1. yksityisille henkilöille

 • suomalaiselle tai Suomessa työskentelevälle kuvataiteilijalle
 • suomalaiselle tai ulkomaalaiselle taiteen asiantuntijalle

2. suomalaisille työryhmille (kuvataiteilijat, taiteen asiantuntijat)

3. ulkomaisille asiantuntijoista muodostuville työryhmille

4. suomalaisille tai ulkomaisille nykytaiteen hankkeita tekeville yhteisöille ja säätiöille

Apurahojen käyttötarkoituksesta (matka-apuraha, messuapuraha, julkaisuapuraha, näyttelyapuraha) riippuu, kenelle kutakin apurahaa myönnetään.

Apurahoja ei voida myöntää hallituksen eikä apurahatoimikunnan jäsenille.

8 APURAHAKUULUTUS 

Säätiön internet-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa tiedotetaan haettavissa olevista apurahoista.

9 APURAHAHAKEMUS 

Apurahaa haetaan säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta https://frame.apurahat.net.

Hakemus on jätettävä ennen hankkeen alkamisajankohtaa.

Hakemuksen liitteet

1. Matka-apuraha

 • Matkasuunnitelma
 • Taiteilija: selvitys matkan ohjelmasta ja vastaanottavan tahon/yhteistyökumppanin kuvaus
 • Asiantuntija: selvitys matkan ohjelmasta ja tavoitteista
 • Matka-apurahaa hakevien henkilöiden ansioluettelot (1–2 sivua) tai biografiat
 • kuvamateriaalia

2. Messuapuraha

 • projektisuunnitelma
 • hankkeen kustannussuunnitelma
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta CV tai biografia
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta kuvamateriaalia

3. Julkaisuapuraha

 • julkaisusuunnitelma
 • kansainvälinen levityssuunnitelma
 • jokaiselta julkaisussa esitellyltä taiteilijalta CV tai biografia
 • jokaiselta julkaisussa esitellyltä taiteilijalta kuvamateriaalia

4. Näyttelyapuraha

 • projektisuunnitelma
 • hankkeen kustannussuunnitelma
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta CV tai biografia
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta kuvamateriaalia

Työryhmien osalta tulee myös huomioida seuraavat asiat:

 • työryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka täyttää apurahahakemuksen
 • työryhmän on täytettävä myönnön jälkeen apurahasopimuksen liitteenä oleva valtuutusasiakirja. Tämän jälkeen työryhmän puolesta toimivalla henkilöllä on valtuutus toimia yhteyshenkilönä, allekirjoittaa apurahasopimus, ja nostaa apuraha ja toimittaa selvitys apurahan käytöstä
 • työryhmän muista jäsenistä on annettava selvitys (nimi, ammatti, yhteystiedot) hakemuslomakkeen kohdassa työryhmän jäsenet
 • kaikki valtuutussopimuksen allekirjoittaneet työryhmän jäsenet ovat yhtäläisesti vastuussa apurahan asianmukaisesta käytöstä ja tilityksestä

Hakemuksen ja sen liitteiden kieli on suomi, englanti tai ruotsi.

10 HAKUAIKA

Projektiapurahahakuja (näyttelyt, messut, julkaisut) on vuosittain kaksi. Jatkuvan matka-apurahahaun ja asiantuntijavierashaun osalta päätöksiä tehdään useita kertoja vuodessa.

Hallitus päättää vuosittain seuraavan vuoden apurahojen hakuajat syyskuun loppuun mennessä.

11 HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN SÄÄTIÖLLE  

Hakemus on toimitettava määräajassa säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Määräajan jälkeen säätiölle saapuneita hakemuksia ei hyväksytä.

12 HAKEMUSTEN KÄSITTELY 

Hakija voi seurata hakemuksen käsittelyvaiheita sähköisestä apurahajärjestelmästä (Hakemus lähetetty, hakemus käsittelyssä, apuraha myönnetty / apuraha ei myönnetty).

Apurahahakemusten käsittelemiseksi säätiöllä on apurahatoimikunta, jonka jäsenet hallitus nimeää. Säätiön toimitusjohtaja toimii apurahatoimikunnan puheenjohtajana. Apurahatoimikunnan jäsenet ovat säätiön ulkopuolisia. Projekti- ja matka-apurahoja arvioi kolme jäsentä, joiden kausi on 2 vuotta ja asiantuntijahakemuksia yksi jäsen, jonka kausi on 1 vuosi tai 2 vuotta. 

Apurahatoimikunnan jäsenien on oltava hyvin perehtyneitä sekä omattava asiantuntemusta ja kokemusta eri nykytaiteen alueista.

Apurahatoimikunta kokoontuu toimitusjohtajan kutsusta tarvittaessa. Toimikunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä osallistuu kokoukseen. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Apurahatoimikunta voi tarvittaessa pyytää lausunnon hakemuksesta ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Apurahatoimikunta tekee projekti- ja matka-apurahoja koskevat ehdotukset hallitukselle. Säätiön toimitusjohtaja voi tehdä erityisapurahoja koskevat ehdotukset hallitukselle. Hallitukselle toimitetaan yhteenveto hakemuksista. Yhteenvedosta on käytävä ilmi:

 • kaikkien apurahan hakijoiden nimet
 • apurahahakemuksen kohde
 • haetun apurahan määrä
 • suositteleeko apurahatoimikunta apurahan myöntämistä vai ei, sekä
 • esitys myönnettävän apurahan määrästä

13 APURAHOJEN MYÖNTÄMINEN

Apurahojen myöntämistä koskevat päätökset tekee hallitus. Hallitus päättää budjetoinnin yhteydessä vuosittain jaettavien apurahojen kokonaismäärän.

Projektiapurahoista päätetään pääsääntöisesti kahdeksan viikon kuluessa hakuajan päätyttyä. Matka-apurahoista ja asiantuntijavierasapurahoista päätetään pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa hakuajan päätyttyä.

Yhteenveto apurahahakemuksista toimitetaan hallituksen jäsenille ennen kokousta, jossa apurahoista päätetään.

Toimitusjohtaja esittelee hallitukselle ehdotukset apurahan saajista ja apurahan myöntämisen perusteista.

Päätökset apurahoista tehdään hallituksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallituksen jäsen jäävää itsensä kokouksessa, jossa häneen millään tavalla liittyvä hakemus käsitellään (ks. kohta 15 Esteellisyys ja lähipiiri).

Apurahatoimikunnan jäsen jäävää itsensä koko haun arvioinnista, jos haussa on mukana yksikin hakemus, jota hän on jäävi arvioimaan.

Toimitusjohtaja voi perustellusta syystä myöntää hallituksen päättämän apurahan käyttötarkoitukselle muutoksen tai pidennyksen apurahan käyttöajalle. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle käyttötarkoituksen muutoksista kerran vuodessa.

14 ESTEELLISYYS PÄÄTÖKSENTEOSSA: HALLITUS

Hallituksen jäsen, apurahatoimikunnan jäsen ja säätiön toimihenkilö on esteellinen hakemaan ja saamaan apurahaa säätiöltä.

15 ESTEELLISYYS JA LÄHIPIIRI

Hallituksen jäsen ja säätiön toimihenkilö on myös esteellinen ottamaan osaa apurahan jakamista koskevan päätöksen valmisteluun, päätöksentekoon ja täytäntöönpanoon, jos apurahan hakijana on mainitun henkilön lähipiiriin kuuluva: (Säätiölaki 8 §).

1) säätiön perustaja ja säätiössä määräysvaltaa käyttävä ihminen, yhteisö ja säätiö sekä näiden tai säätiön tytäryhteisö ja -säätiö;

2) säätiön ja 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön ja säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja tämän sijainen, vastuunalainen yhtiömies ja tilintarkastaja;

3) säätiön asiamies ja muu henkilö, joka osallistuu säätiön johtamiseen;

4) 1—3 kohdassa tarkoitetun ihmisen perheenjäsen;

5) 1—3 kohdassa tarkoitetun ihmisen muu lähisukulainen; sekä

6) 1—5 kohdassa tarkoitetun ihmisen tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa oleva yhteisö ja säätiö.

Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä laissa aviopuolisoa ja avopuolisoa, omaa ja puolison lasta ja tämän puolisoa ja jälkeläistä sekä omaa ja puolison vanhempaa, isovanhempaa ja tämän vanhempaa.

Muulla lähisukulaisella tarkoitetaan tässä laissa 1 momentin 1—3 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetun ihmisen sisarusta ja sisar- ja velipuolta ja tämän aviopuolisoa ja avopuolisoa sekä tässä momentissa tarkoitetun lasta ja lapsen jälkeläistä, vanhempaa ja isovanhempaa.

Tytäryhteisöllä ja -säätiöllä tarkoitetaan kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettua tytäryritystä ja määräysvallalla tarkoitetaan mainitun luvun 5 §:ää vastaavaa määräysvaltaa yhteisössä tai säätiössä.

Esteellisyys tarkastellaan jokaisen yksittäisen apurahahakemuksen osalta erikseen. Yksittäisen hakemuksen osalta esteellinen henkilö ei ole esteellinen osallistumaan valmisteluun, päätöksentekoon tai täytäntöönpanoon muiden hakemusten osalta.

Esteellisen toimihenkilön tulee ilmoittaa toimitusjohtajalle esteellisyydestään määrätyn hakemuksen käsittelyyn.

Toimitusjohtajan tulee ilmoittaa hallituksen puheenjohtajalle esteellisyydestään määrätyn hakemuksen käsittelyyn.

Esteellisen hallituksen jäsenen tulee ilmoittaa hallituksen puheenjohtajalle esteellisyydestään määrätyn hakemuksen käsittelyyn.

Lähipiiriin kuuluminen ei ole este apurahan myönnölle. Mikäli lähipiiriin kuuluvalle myönnetään apuraha, on siitä tiedotettava hallituksen toimintakertomuksessa.

16 APURAHOJEN LUOVUTTAMINEN

Kaikille apurahaa hakeneille ilmoitetaan apurahaa koskevista päätöksistä viipymättä hallituksen päätöksen jälkeen sähköpostilla.

Myönteisen päätöksen saaneet hakijat täyttävät apurahapäätöksen jälkeen maksusuunnitelman säätiön sähköisessä apurahajärjestelmässä, jonka jälkeen he voivat allekirjoittaa apurahasopimuksen sähköisesti suomalaisilla pankkitunnuksilla. Ulkomaiset hakijat tulostavat, allekirjoittavat ja postittavat sopimuksen tai allekirjoittavat sopimuksen sähköisesti käyttäen VismaSign- tai DocuSign-palvelua tai vastaavaa sähköistä suojattua verkkopalvelua. Apurahasopimuksen allekirjoittaa säätiön puolesta säätiön toimitusjohtaja. 

Viimeisin delegointisopimusmalli on otettu käyttöön 05/2018.

Jos apuraha on myönnetty työryhmälle, tulee apurahasopimuksen liitteeksi liittää työryhmän valtuutusasiakirja.

Apuraha voidaan maksaa, kun säätiö on vastaanottanut allekirjoitetun sopimuksen joko sähköisesti tai postitse.  

Apuraha maksetaan ulkomaisille apurahansaajille (luonnolliset henkilöt ja yhteisöt) pääsääntöisesti vasta apurahaohjeiden mukaista selvitystä vastaan sen jälkeen kun tuettu hanke on toteutunut.

Apuraha maksetaan apurahasopimuksessa ilmoitetulle apurahan saajan käytössä olevalle tilille.

17 RAPORTOINTI JA APURAHAN KÄYTÖN VALVONTA 

Apurahan saajan on toimitettava säätiölle sähköinen selvitys projektiapurahan käytöstä 2 kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Matka-apuraha ja asiantuntija-apuraha on selvitettävä 1 kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

Selvityksestä on käytävä ilmi, mihin saatu apuraha on käytetty.

Selvityksestä tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

 • hankkeen alkamis- ja päättymispäivä
 • selostus tai raportti hankkeesta
 • hankkeen menot ja tulot eriteltyinä. Yhteisöhakijat esittävät kustannuspaikkaraportin tai vastaavan kirjanpidon tositteen. Matka-apurahojen osalta on selvitykseen liitettävä kuitit. Luonnolliset henkilöt liittävät selvitykseen kuitit.
 • selostus apurahan käytöstä
 • selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista avustuksista
 • § Yli 7000€ + alv hankinnoista pyydetyt tarjoukset
 • Hankintalaki: Mikäli avustus saatiin hankintaa, jonka arvonlisäveroton hankinta-arvo on 60.000 tai enemmän, selvitys hankintalain säädännön noudattamisesta (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070348#a348-2007)

Jos apurahan saaja ei ole toimittanut määräajassa selvitystä varojen käytöstä, lähetetään säätiöstä muistutus selvityksen toimittamisvelvollisuudesta apurahan saajalle uhalla, että maksettu apuraha voidaan periä takaisin, jos selvitystä ei toimiteta.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että jokaiselta apurahan saajalta pyydetään selvitys apurahan käytöstä. Toimitusjohtaja voi tarvittaessa vaatia apurahan saajalta lisäselvitystä.

Säätiön tilintarkastaja tekee pistokokeita apurahamyönnöistä. Lisäksi koordinaattori tekee apurahamyönnöistä pistotarkastuksia laaditun suunnitelman mukaan 20% jokaisesta päätöserästä. Pistotarkastettavat valitaan satunnaisotannalla. Tarkastettavaksi poimituilta yhteisöjen selvityksiltä tarkastetaan, että eritellyt kulut vastaavat kustannuspaikkaraportille kirjattuja kuluja. Luonnollisten henkilöiden ja työryhmien toimittamat laskut ja maksukuitit käydään yksityiskohtaisesti läpi.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tarkastaa apurahan saajan taloutta ja toimintaa.

Saapuneista selvityksistä toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle yhteenveto, josta käy ilmi hakemusnumero, hakijan nimi, hankkeen nimi, myönnetyn apurahan määrä, selvityksen tila ja apurahapalautusten kokonaissumma. 

Lisäksi selvityksestä käy ilmi vastaako apurahan käytöstä saatu selvitys 

apurahanmyöntämispäätöksessä apurahan käytölle asetettuja ehtoja ja määräyksiä.

Selvityksen toimittaminen opetus- ja kulttuuriministeriöön viedään tiedoksi hallitukselle.

Apurahan saajista, jotka eivät ole toimittaneet apurahaselvitystä säätiölle, toimitetaan yhteenveto hallitukselle.

18 MAKSETUN APURAHAN TAKAISINPERINTÄ JA MAKSATUKSEN KESKEYTYS  

Säätiön on perittävä maksettu apuraha kokonaan tai osittain takaisin, jos:

 • hyväksyttävää selvitystä apurahan käytöstä ei toimiteta säätiölle määräajassa tai apurahansaajalle myönnetyssä lisämääräajassa
 • apurahan saaja on käyttänyt apurahan olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty
 • apuraha on maksettu saajalle virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti
 • apurahaa tai osaa siitä ei voida käyttää apurahan myöntämispäätöksessä edellytetyllä tavalla tai ehdoin siihen tarkoitukseen taikka siinä ajassa, johon se on myönnetty
 • apurahan saaja on antanut säätiölle väärän tai harhaanjohtavan tiedon seikasta, joka on ollut omiaan olennaisesti vaikuttamaan apurahan saantiin, määrään tai ehtoihin taikka salannut sellaisen seikan
 • apurahan saaja on muutoin olennaisesti rikkonut apurahasopimuksessa asetettuja ehtoja tai määräyksiä.

Säätiö voi periä maksetun apurahan kokonaan tai osittain takaisin, jos:

 • apurahan saaja ei ole antanut säätiölle apurahan maksamiseksi tai apurahan käytön valvomiseksi oikeita ja riittäviä tietoja
 • apurahan saaja on käyttänyt apurahaa muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty tai on muutoin rikkonut apurahapäätöksessä annettuja ehtoja tai määräyksiä
 • apuraha on myönnetty määrättyä käyttötarkoitusta varten käytettävän omaisuuden hankintaan tai kunnostamiseen, ja omaisuutta käytetään pysyvästi muuhun kuin apurahapäätöksessä määriteltyyn käyttötarkoitukseen tai omaisuuden omistus- tai hallintaoikeus on luovutettu toiselle apurahapäätöksessä määrättynä omaisuuden käyttöaikana (enintään 10 vuotta)
 • apurahan saaja ei ole ilmoittanut säätiölle apurahan käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta apurahan käyttöön vaikuttavasta muutoksesta
 • apurahan saaja kieltäytyy antamasta säätiölle apurahan käytön valvomiseksi tarvittavia tarpeellisia tietoja, selvityksiä, asiakirjoja, tallenteita tai muuta aineistoa taikka muutoin kieltäytyy apurahan käytön tarkastuksen avustamisesta
 • apurahan saaja on apurahan myöntämisvuonna lopettanut, supistanut olennaisesti tai keskeyttänyt apurahan kohteena olevan toiminnan
 • apurahan käyttö apurahapäätöksessä määrättyyn tarkoitukseen on estynyt apurahan saajan jouduttua ulosottotoimenpiteen kohteeksi, selvitystilaan, konkurssiin taikka yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tarkoitetun saneerausmenettelyn taikka yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993) tarkoitetun velkajärjestelyn kohteeksi
 • apurahan saaja menettelee muutoin edellä mainittuihin seikkoihin rinnastettavalla tavalla antamalla säätiölle apurahan myöntämiseen, maksamiseen tai käyttämiseen liittyvälle seikalle muun kuin asian todellista luonnetta tai tarkoitusta vastaavan oikeudellisen muodon.

Myönnetyn apurahan maksatus keskeytetään, jos on perusteltua aihetta epäillä, että

 • apurahan saaja ei ole antanut apurahan maksamiseksi oikeita ja riittäviä tietoja
 • apurahan saaja ei käytä varoja apurahapäätöksen mukaiseen tarkoitukseen tai noudata apurahasopimuksessa asetettuja ehtoja ja rajoituksia
 • omaisuutta käytetään pysyvästi muuhun kuin apurahapäätöksessä määriteltyyn käyttötarkoitukseen tai omaisuuden omistus- tai hallintaoikeus on luovutettu toiselle apurahapäätöksessä määrättynä omaisuuden käyttöaikana (enintään 10 vuotta)
 • apurahan saaja ei anna tai tule antamaan säätiölle apurahapäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeita ja riittäviä tietoja
 • apurahan saaja ei ole ilmoittanut tai tule ilmoittamaan säätiölle apurahan käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta apurahan käyttöön vaikuttavasta muutoksesta, tai kun
 • ne perusteet, joilla apuraha on myönnetty, ovat olennaisesti muuttuneet.

Takaisin perittävälle apurahalle voidaan periä korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.

Jos takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään säätiön asettamana eräpäivänä, on sille perittävä vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

Maksatuksen keskeyttämisestä ja maksetun apurahan takaisinperinnästä sekä koron perimisestä päättää hallitus.

Toimitusjohtajan on viipymättä annettava hallitukselle selvitys ja tiedot, jotka saattavat antaa aiheen apurahan maksatuksen keskeyttämiseen taikka maksetun apurahan takaisinperintään.

Ennen apurahan takaisinperintää tai maksatuksen keskeytystä varataan apurahan saajalle mahdollisuus antaa säätiölle selvitys laiminlyönnistä, johon takaisinperintä tai maksatuksen keskeytys perustuu.

19 ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN 

Hakemukset, joiden perusteella apuraha on myönnetty, säilytetään 10 vuotta.

20 SALASSAPITO

Hallituksen jäsen ja säätiön toimihenkilö on velvollinen pitämään salassa apurahahakemuksesta tai apurahaa myönnettäessä saamansa tiedot kohdassa 21 mainituin poikkeuksin.

21 APURAHOISTA TIEDOTTAMINEN 

Apurahan myöntämistä koskevat päätöstiedot ovat julkisia, kun säätiö tiedottaa päätöksistä internet-kotisivuilla.

Edellä mainitun lisäksi apurahoista voidaan tiedottaa tiedotusvälineille ja tiedot julkaista säätiön vuosikertomuksessa.

Jos apurahan hakija on hakemuksessa antanut suostumuksen, voi säätiö julkaista apurahan saajaa koskevat tiedot (nimi, kotipaikka, summa ja käyttötarkoitus) internet-kotisivuilla.

22 VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ RAPORTOIMINEN 

Säätiö toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle vuosittain valtionapupäätöksessä määrättyyn määräpäivään mennessä selvityksen apurahatoimintaan varattujen varojen käytöstä.

Selvityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle valmistelee apurahakoordinaattori ja talous- ja hallintopäällikkö. Ministeriölle toimitettava selvitys viedään hallitukselle tiedoksi.

23 MUUT ILMOITUKSET VIRANOMAISILLE 

Säätiö toimittaa maksetuista apurahoista vuosi-ilmoituksen verovirastolle apurahojen maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

24 OHJEEN HYVÄKSYMINEN

Säätiön hallitus on hyväksynyt tämän ohjeen 20.2.2023.

Tämä apurahaohjesääntö astuu voimaan heti.