Arviointi ja päätökset

Apurahapäätökset perustuvat vertaisarviointiin. Framella on säätiön hallituksen nimittämä apurahatoimikunta, johon kuuluvat kahden vuoden välein vaihtuvat hallituksen nimeämät jäsenet. Framen johtaja on apurahatoimikunnan puheenjohtaja, joka ei osallistu arviointiin. Apurahatoimikunta voi tarvittaessa pyytää lausunnon hakemuksesta ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Apurahatoimikunnan jäsenet ovat julkisia. Apurahatoimikunnan jäsenet ovat kaudella 2018–2019 taiteilijat Henna-Riikka Halonen ja Oliver Kochta-Kalleinen ja kuraattori Piia Oksanen sekä kuraattori Elina Suoyrjö (asiantuntijavierailut vuonna 2019). Framen johtaja Raija Koli toimii apurahatoimikunnan puheenjohtajana.

Arviointikriteerit

Seuraavat vertailuperusteet ovat ohjeellisia: kaikkien kohtien ei tarvitse täyttyä.

Päätöksenteossa otetaan huomioon myös muita näkökohtia, kuten alueellisuus tai kieli. Lisäksi huomiota kiinnitetään sukupuolten tasa-arvoiseen kohteluun.

1. Taiteellisen toiminnan laatu

 • Onko hakija vakuuttava taiteenalansa kentässä?
 • Onko hakija (tai työryhmän jäsen) ammattilainen tai onko toiminta ammattimaista?

2. Hankkeen laatu

 • Ovatko hankkeen tavoitteet selkeät?
 • Synnyttääkö hanke kansainvälisiä suhteita siihen osallistuville?
 • Kehittääkö hanke siihen osallistuvien taitoja ja osaamista?

3. Hankkeen laajuus ja vaikuttavuus

 • Onko hanke kansainvälisesti merkittävä?
 • Onko hankkeessa yhteistyökumppaneita?
 • Synnyttääkö hanke lisäarvoa myös muille kuin hankkeeseen osallistuville?

4. Hankkeen talousarvio ja toteutuksen organisointi

 • Onko hanke ja sen talousarvio realistisesti suunniteltu ja kykeneekö hakija toteuttamaan sen?
 • Onko apuraha hankkeen kannalta tarpeellinen?
 • Käykö hakemuksesta ilmi hankkeen laajempi rahoitus ja ovatko muut tulonlähteet realistisia?

Päätöksentekoprosessi

Projektiapurahat
 • Hakuajan päätyttyä hakemukset käsitellään Framessa ja apurahatoimikunta arvioi ne.
 • Apurahatoimikunta tekee hallitukselle ehdotuksen myönnettävistä apurahoista.
 • Frame-säätiön hallitus tekee apurahojen myöntämistä koskevat päätökset 8 viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
Matka-apurahat
 • Hakemukset käsitellään Framessa, ja vaihtuva apurahatoimikunnan jäsen arvioi ne joka toinen kuukausi. Asiantuntijavierashakemuksista päätöksiä tehdään neljä kertaa vuodessa.
 • Arvioija tekee ehdotuksen myönnettävistä apurahoista Framen hallitukselle.
 • Hallitus tekee apurahojen myöntämistä koskevat päätökset noin 3 viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Perustelut

Emme perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä.

Apurahapäätökset perustuvat vertailuperusteisiin, joita ovat taiteellisen toiminnan laatu, hankkeen laatu, hankkeen vaikuttavuus ja hankkeen toteutuskelpoisuus. Talousarvion ja muun ilmoitetun rahoituksen perusteella arvioidaan, onko hankkeen talous suunniteltu realistisesti. Framen apurahakoordinaattori tai toimitusjohtaja tarkistavat kustakin hakemuksesta, että se täyttää valtionavustusten ja Framen apurahaohjesäännön mukaiset yleiset hakuehdot.

Kokonaisarviointiin vaikuttavat myös samaan hakuun tulleet muut hakemukset. Hakemuksia arvioidaan suhteessa toisiinsa.

Framen apurahamenettely perustuu säätiön vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaan valtionavustukseen. Apurahahakua koskevat opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusehdot. Lue erityisavustusehdoista.

Tietosuoja

Frameen saapuneet hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Hakemukset käsittelevän ja arvioivan apurahatoimikunnan jäsenet eivät kerro sivullisille mitään hakemuksiin tai hakijoihin liittyvää.

Lähettäessään apurahahakemuksen Frameen hakijat luovuttavat säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiön henkilötietorekisteri. Rekisterinpitäjän oikeudesta kerätä, tallettaa, käyttää sekä muutoin käsitellä henkilötietoja säädetään lailla. Yleissäännökset sisältyvät henkilötietolakiin.

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Henkilötietolain mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin henkilörekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tarkastusoikeus voidaan evätä tietyissä henkilötietolaissa säädetyissä tilanteissa, ja tarkastusoikeutta ei ole lainkaan esimerkiksi pelkästään tieteellisiin tutkimustarkoituksiin ja tilastointitarkoituksiin kerättyihin tietoihin. Rekisteritietojen tarkistuspyyntö on esitettävä Framelle kirjallisesti tai henkilökohtaisesti säätiön toimistossa.

Tiedot tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä, ymmärrettävässä muodossa ja pyydettäessä kirjallisena. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

Framen rekisteriseloste

 


Kuva: Valokuvakeskus Peri osallistui Supermarket-taidemessuille Tukholmassa vuonna 2015. Frame tuki osallistumista apurahalla.