Arviointi ja päätökset

Apurahapäätökset perustuvat vertaisarviointiin. Framella on säätiön hallituksen nimittämä apurahatoimikunta, johon kuuluvat kahden vuoden välein vaihtuvat hallituksen nimeämät jäsenet.

Apurahatoimikunnan jäsenet ovat julkisia. Apurahatoimikunnan jäsenet ovat kaudella 2023–2025 taiteilijat Benjamin Orlow ja Liisa Roberts sekä kuraattori Maaretta Jaukkuri ja amanuenssi Taina Myllyharju.

Framen johtaja Raija Koli toimii apurahatoimikunnan puheenjohtajana, joka ei osallistu arviointiin. Apurahatoimikunta voi tarvittaessa pyytää lausunnon hakemuksesta ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Kuva näyttelytilasta, jonka etummaisella valkoisella seinällä on kuusi maalausta. Keskellä seinää on oviaukko, josta avautuu toinen huone. Huoneen perällä olevalla seinällä on kaksi maalausta.

Ryhmänäyttely ’Hidden Treasures’ Schwarz Contemporaryssa, Berliinissä 4.11.-17.12.2022. Mukana taiteilijat Lutz Braun, Heidi Lampenius, Iisa Maaranen, Janne Räisänen, Anna Retulainen, Kerttu Saali, Hemmo Siponen ja Aki Turunen. Näyttelyä tuettiin Framen projektiapurahalla. Kuva: Def Image / Schwarz Contemporary.

Seuraavat vertailuperusteet ovat ohjeellisia: kaikkien kohtien ei tarvitse täyttyä.

Päätöksenteossa otetaan huomioon myös muita näkökohtia, kuten alueellisuus tai kieli. Kaikkia hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

 1. Taiteellisen toiminnan laatu
 • Onko hakija vakuuttava taiteenalansa kentässä?
 • Onko hakija (tai työryhmän jäsen) ammattilainen tai onko toiminta ammattimaista?
 1. Hankkeen laatu
 • Ovatko hankkeen tavoitteet selkeät?
 • Synnyttääkö hanke kansainvälisiä suhteita siihen osallistuville?
 • Kehittääkö hanke siihen osallistuvien taitoja ja osaamista?
 1. Hankkeen laajuus ja vaikuttavuus
 • Onko hanke kansainvälisesti merkittävä?
 • Onko hankkeessa yhteistyökumppaneita?
 • Synnyttääkö hanke lisäarvoa myös muille kuin hankkeeseen osallistuville?
 1. Hankkeen talousarvio ja toteutuksen organisointi
 • Onko hanke ja sen talousarvio realistisesti suunniteltu ja kykeneekö hakija toteuttamaan sen?
 • Onko apuraha hankkeen kannalta tarpeellinen?
 • Käykö hakemuksesta ilmi hankkeen laajempi rahoitus ja ovatko muut tulonlähteet realistisia?

Projektiapurahat

 • Hakuajan päätyttyä hakemukset käsitellään Framessa ja apurahatoimikunta arvioi ne.
 • Apurahatoimikunta tekee hallitukselle ehdotuksen myönnettävistä apurahoista.
 • Frame-säätiön hallitus tekee apurahojen myöntämistä koskevat päätökset kahdeksan viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
  • Marraskuun haun tulosten julkaisun ajankohta riippuu opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuspäätöksestä. Aiemmin päätös on saatu helmikuun lopulla.

Matka-apurahat

 • Hakemukset käsitellään Framessa, ja vaihtuva apurahatoimikunnan jäsen arvioi ne joka toinen kuukausi.
 • Asiantuntijavierashakemuksista päätöksiä tehdään neljä kertaa vuodessa.
 • Arvioija tekee ehdotuksen myönnettävistä apurahoista Framen hallitukselle.
 • Frame-säätiön hallitus tekee apurahojen myöntämistä koskevat päätökset noin neljän viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
  • Vuoden alussa marras-joulukuun matka-apurahahauntulosten julkaisun ajankohta riippuu opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuspäätöksestä. Aiemmin päätös on saatu helmikuun lopulla.

Emme perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä.

Apurahapäätökset perustuvat vertailuperusteisiin, joita ovat taiteellisen toiminnan laatu, hankkeen laatu, hankkeen vaikuttavuus ja hankkeen toteutuskelpoisuus. Talousarvion ja muun ilmoitetun rahoituksen perusteella arvioidaan, onko hankkeen talous suunniteltu realistisesti. Framen apurahakoordinaattori tai toimitusjohtaja tarkistavat kustakin hakemuksesta, että se täyttää valtionavustusten ja Framen apurahaohjesäännön mukaiset yleiset hakuehdot.

Kokonaisarviointiin vaikuttavat myös samaan hakuun tulleet muut hakemukset. Hakemuksia arvioidaan suhteessa toisiinsa.

Framen apurahamenettely perustuu säätiön vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaan valtionavustukseen. Apurahahakua koskevat opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusehdot.

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen ehdot ja rahoitukset VN/19037/2022.

Frameen saapuneet hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Hakemukset käsittelevän ja arvioivan apurahatoimikunnan jäsenet eivät kerro sivullisille mitään hakemuksiin tai hakijoihin liittyvää.

Lähettäessään apurahahakemuksen Frameen hakijat luovuttavat säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiön apurahatoimintaan liittyvä henkilörekisteri.

Frame on sitoutunut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) periaatteisiin. Framen toiminta ja palvelut vastaavat asetuksen vaatimuksia. Sitoudumme GDPR:n periaatteiden mukaisesti jatkossakin keräämään vain sellaista tietoa jota tarvitsemme, säilyttämään sitä vain tarpeellisen ajan, sekä ilmoittamaan viipymättä rekistereihimme kohdistuvan tietoturvaloukkauksen sattuessa. Henkilötietoja käsittelevät vain olennaiset tahot ja käsittelystä jää jälki tietojärjestelmiimme. 

Jos olet hakenut Framelta apurahaa, pääset käsiksi tietoihisi suoraan apurahapalvelun kautta. Jos haluat muuttaa tai poistaa siellä olevia tietoja, ota yhteyttä apurahakoordinaattoriin veera.lize@frame-finland.fi.

Frame Contemporary Art Finlandin hallinnoimat henkilörekisterit, rekisteröidyn oikeudet ja tietosuojaselosteet