27/05/2020

Uutiset

Koronakysely: visuaalisen taiteen alan organisaatioiden heikko rahoitus huojuttaa kriisitilanteessa koko kenttää

Opetus- ja kulttuuriministeriö teetti huhtikuussa taide- ja kulttuurialan toimijoille verkkokyselyn koronapandemian vaikutuksista organisaatioiden ja taiteilijoiden toimintaan. Visuaalisen taiteen alan kyselyvastauksista selvisi, että koronapandemian välittömät seuraukset eivät ole niin näkyviä kuin esimerkiksi esittävissä taiteissa, mutta vaikutukset ovat yhtä ikävät. 

Kuvataideorganisaatioiden heikko perusrahoitus merkitsee sitä, että kaikilla toiminnan tulolähteillä on ratkaiseva merkitys organisaation toimintakyvyn kannalta. Kun nämä tulolähteet kuivuvat, pysähtyy organisaation toiminta kokonaan. Kyselyvastausten mukaan voidaan arvioida, että maaliskuusta toukokuun loppuun kestävän poikkeustilan aikana kuvataiteen organisaatioiden menetetyt tulot ovat 1,2–5,7 miljoonan euron luokkaa.

Yli puolet vastaajista oli kyselyn ajankohtana lomauttanut henkilökuntaa tai oli harkitsemassa sitä. Vain hyvin pieni osa organisaatioista on saanut vuokrahelpotuksia. Henkilökunnan lomautusten vuoksi toimeentuloa mahdollisesti helpottanut digitaalinen kehitystyö ei myöskään ollut mahdollista.

 

Organisaatioiden sulkemisilla vaikutuksia myös taiteilijoiden toimeentuloon

Monien taiteilijoiden toimeentulo on pandemian myötä tyrehtynyt osittain tai kokonaan. Tämä johtuu siitä, että toimeentulo muodostuu monista eri lähteistä ja työn muodot ovat jo valmiiksi pirstaleisia.

Organisaatioiden toiminnan sulkeminen vaikuttaa suoraan taiteilijoiden toimeentuloon. Kun taiteilijoiden näyttelyt gallerioissa, biennaaleissa ja taidevälitystapahtumissa (kuten taidemessut) kotimaassa ja ulkomailla on peruttu, on tällä kerrannaisvaikutuksia heidän myöhempään toimeentuloonsa. Myös monet muut taiteilijoiden toimeentuloa tuottavat toiminnot ovat pysähdyksissä.

 

Pidempiaikaista apurahaa saavat paremmassa asemassa

Valtion taiteilija-apurahaa tai pitempiaikaista säätiöapurahaa saavat taiteilijat ovat suhteellisesti paremmassa asemassa kuin muut. Sen sijaan apurahojen ja avustusten, työttömyyskorvausten ja muiden lyhytaikaisten toimeentuloavustusten hakeminen ja anominen lisää kyselyn mukaan taiteilijoiden ahdistusta silloin, kun työ on hukkaan heitettyä.

Sekä taideorganisaatiot että taiteilijat pelkäävät, että valtio, kunnat ja säätiöt tulevat perimään takaisin jo myönnettyjä avustuksia, koska toimintaa ei ole voinut toteuttaa avustushakemusten mukaisesti.

 

Tietoa raportista

Julkaistussa raportissa tarkastellaan vuoden 2020 koronaviruspandemian ja sen pitkittymisen vaikutuksista visuaalisen alan toimijoiden toimintaan (maaliskuu–elokuu 2020). Raportin tiedot perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön 20.–26.4.2020 tekemään kyselyyn.

Opetus- ja kulttuuriministeriön koronakysely kohdistui julkisyhteisöille, yhdistyksille ja säätiöille, yritykselle sekä yksityishenkilöille ja työryhmille. Kyselyyn vastattiin julkisen linkin kautta. Kyselyn vastaukset välitettiin analysoitavaksi taiteenalakohtaisille valtakunnallisille toimijoille, jotka laativat sanallisista vastauksista yhteenvedot ja lähettivät ne ministeriöön. Visuaalisten taiteiden osalta kyselyyn vastasi 34 organisaatiota ja 59 kuvataiteilijaa. Kyselyn kokonaisvastaajamäärä oli 1559.

Alan tilanteen taustoittamisessa ja johdannossa on käytetty myös tietoja Framen kuvataideorganisaatioille 17.–19.3. tekemästä koronakyselystä sekä Museoviraston 30.3.–6.4. ammatillisesti hoidetuille museoille tekemästä koronakyselystä.

 

Lue kyselyraportti visuaalisten taiteiden osalta Framen verkkosivuilta.

Lue koko kyselyn raportti opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.