15/02/2024

Blogit

Blogi: Kohti kestäviä näyttelytuotantoja Venetsian taidebiennaalissa

Puinen kuljetuslaatikko tummansinisen puuseinän edessä.

Venetsian biennaali kannustaa näyttelyyn osallistuvia maita huomioimaan ekologisen kestävyyden tuotannoissaan, mutta keinot ja toimenpiteet jätetään kunkin kansallisen paviljongin päätettäviksi. Projektipäällikkö Ellinor Zetterberg kirjoittaa Framen blogissa, kuinka Frame toteuttaa kestävämpiä näyttelykäytäntöjä Suomen paviljongin tuotannossa.

Venetsian biennaali on usein toiminut alustana näyttelyille ja tapahtumille, jotka ovat pyrkineet lisäämään tietoisuutta ekologisesta kestävyydestä ja ympäristökysymyksistä. Kuitenkin biennaali on vasta melko hiljattain alkanut tarkastelemaan näitä huolenaiheita myös tuotannollisesta näkökulmasta. Vaikka ekologisen kestävyyden tavoitteita on vähitellen sisällytetty Venetsian biennaaliorganisaation käytäntöihin, eri maiden kansallisia paviljonkeja koskevaa sitoumusta tai suunnitelmaa ei vielä ole. Tämän vuoksi kestävyyden huomioiminen näyttelytuotannoissa on kunkin paviljongin omalla vastuulla.

Osallistuin syksyllä 2023 Venetsiassa järjestettyyn kestävän kehityksen työpajaan Towards the Green Lion, joka on Venetsian taide- ja arkkitehtuuribiennaaleihin osallistuvien kansallisten paviljonkien käynnistämä aloite. Frame on Suomen paviljongin komissaari eli tilaa ja tuottaa Suomen näyttelyn Venetsian taidebiennaaliin. Ensimmäinen  kokoontuminen komissaarimaiden kesken järjestettiin vuonna 2022 tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi. Päällimmäisenä tavoitteena oli luoda kansallisia paviljonkeja ylläpitävien organisaatioiden kesken pohja kestävälle näyttelytoiminnalle biennaalissa. Vuonna 2023 järjestetyssä työpajassa työtä jatkettiin esittelemällä hiilijalanjälkilaskelmia ja muita tehtyjä toimenpiteitä. Hyvistä aikomuksista ja innostavista keskusteluista huolimatta lopputulos teki kiusallisen näkyväksi vaikeuden panna käytäntöjä toimeen. Keskustelu herätti kysymyksiä siitä, mikä on kansallisten paviljonkien yhteinen vastuu, ei vain organisaatioitamme, vaan myös Venetsian kaupunkia ja paikallista yhteisöä kohtaan.

Venetsian biennaaliorganisaatio julistaa ylpeänä, että kaikki sen tapahtumat ovat olleet hiilineutraaleja vuodesta 2022 lähtien. Tavoite on saavutettu pitkälti kompensaatiolla ja toimilla, joilla vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia. Biennaali kannustaa yhteistyökumppaneitaan ja näyttelyyn osallistuvia maita ottamaan ekologisen kestävyyden huomioon tuotannoissaan, mutta keinot ja toimenpiteet jätetään kunkin kansallisen paviljongin päätettäväksi. 

Kun huomioidaan kunkin osallistujamaan maantieteelliset, sosioekonomiset ja poliittiset lähtökohdat sekä kunkin näyttelyhankkeen vaihtelevat sisällöt ja laajuudet, on vaikea löytää yksinkertaista ratkaisua tai sääntöä, joka pätisi kaikkeen. Green Lion -aloitteen ajamat kestävän kehityksen suuntaviivat, joihin kaikki pystyisivät osaltaan sitoutumaan, olisivat kuitenkin hyvä lähtökohta.

Yksi haaste erityisesti pienemmille komissaariorganisaatioille on se, että edelleen kestävät valinnat ja kustannukset eivät usein kohtaa. Monille käytettävissä olevat resurssit sanelevat näyttelytuotannon puitteet. Pienempi budjetti tarkoittaa vähemmän vaihtoehtoja, mikä puolestaan saattaa pitkittää muutosta kohti kestävämpiä valintoja. Tämä on toki osa laajempaa muutosta kohti kestäviä tuotantotapoja, jolloin ympäristöystävällisemmistä vaihtoehdoista tulee toivottavasti vähitellen uusi normaali, ja myös kustannuksiltaan saavutettavampia.

Frame on laskenut Suomen paviljongin näyttelyhankkeidensa hiilijalanjälkeä vuodesta 2019 lähtien, eikä ole yllättävää, että suurin osa päästöistä syntyy matkustamisesta. Vuonna 2019 Suomen osallistumisesta Venetsian biennaaliin Co2-päästöistä 84 % aiheutui matkustamisesta (pois lukien yleisön matkustaminen). Hiilijalanjälkilaskelmat eivät poista suuren luokan taidetapahtuman ympäristövaikutuksia, mutta auttavat tunnistamaan, missä on parantamisen varaa ja tuottamaan vertailukelpoista tietoa arviointia varten.

Pienemmät organisaatiot kuten Frame, eivät voi käyttää rajallisia resurssejaan päästöjen kompensoimiseen, vaan meidän on luotettava hyvään suunnitteluun, huolellisiin valintoihin ja priorisointiin. Framella on ympäristölupaus, jota noudatamme ja toteutamme kaikissa hankkeissamme. Vuoden 2024 Venetsian biennaalin näyttelyhankkeessamme ekologisia näkökulmia on korostettu alusta alkaen. Kestävyyden huomioiminen otettiin esille koko näyttelytiimin kanssa, mukaan lukien taiteilijat, kuraattorit ja näyttelyarkkitehti, heti hankkeen alussa. Pääpaino ei kuitenkaan ole taideteoksissa vaan koko tuotantoprosessissa.

Framen konkreettiset toimet ympäristöystävällisempään näyttelytuotantoon ulottuvat tarpeettomien matkojen välttämisestä materiaalivalintoihin ja paikallisten, venetsialaisten palvelujen priorisointiin. Kannustamme myös biennaaliyleisöä harkitsemaan maata pitkin matkustamista, jos mahdollista – vaihtoehto, jota tarjoamme myös näyttelyn koko työryhmälle. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää priorisointia, resursseja ja hyvää suunnittelua. Näyttelyhankkeen kestävyyttä käsittelevä toimintasuunnitelma löytyy tämän blogitekstin lopusta.

Venetsian kaltaisen herkän kaupungin käyttäjinä meillä on merkittävä vaikutus paitsi sen ympäristön kestävyyteen myös sosiaaliseen vastuuseen. Meidän on tunnustettava, että osana biennaalia ja myös työnantajina meillä on ratkaiseva rooli paikallisyhteisössä. Sen sijaan, että pitäisimme itseämme kausityöntekijöinä, meidän tulee ottaa vastuuta myös antamalla takaisin venetsialaiselle yhteisölle. Kaupungin moninaisen hyvinvoinnin edistäminen edellyttää tarkkaa tietoisuutta omien toimiemme vaikutuksesta.

Sillä aikaa, kun odotamme Green Lionin tai biennaaliorganisaation julkaisemia, yhteisiä kestävän kehityksen suuntaviivoja, olemme sitoutuneet omalla toiminnallamme edistämään ympäristöystävällisempiä näyttelykäytäntöjä Venetsian biennaalissa.


Suomen paviljonki Venetsian taidebiennaalissa
Kestävyyden toimintaohjeistus

PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET

 • Luodaan kestävyysstandardit ja konkreettiset toimet Venetsian nykyisiä ja tulevia tuotantoja varten.
 • Kerätään tietoa ja yksilöidään tuotannon kohdat, joissa hiilipäästöjä voidaan vähentää.
 • Tehdään kestävyydestä valintakriteeri kustannusten ohella.
 • Tulosten ja tehokkaiden toimien esittely kollegoille ja yhteistyökumppaneille.

VALMISTELU

 • Määritetään prosessin parametrit ja laajuus (eli koko tuotantoprosessi ilman yleisön vaikutuksia).
 • Kestävyysnäkökulma mainitaan Open Call -hauissa ja valintaprosessissa.
 • Kestävyysnäkökulmista keskustellaan ja ne mainitaan taiteilijan, kuraattorin ja näyttelyarkkitehdin kanssa tehdyissä sopimuksissa (esim. tarpeettomien matkojen välttäminen, kestävyyden huomioiminen materiaalivalinnoissa ja kiertotalous)
 • Päivitetään kaikki nykyisen hankkeen datataulukot ja laskurit.

TOTEUTUS

 • Yhteistyökumppaneihin ja alihankkijoihin yhteyttä otettaessa on mainittava Framen Eko-vastuulauseke.
 • Aina kun mahdollista, suositaan paikallista tuotantoa ja palveluja, valintakriteerinä kestävyys kustannusten ohella.
 • Projektipäällikkö tai projektikoordinaattori kerää ja täyttää vähintään kerran kuukaudessa Venetsian biennaalin sisäisen päästötietokannan koko tuotannon osalta, mukaan lukien;
 • matkat ja majoitus
 • taideteosten tuotanto ja materiaalit 
 • näyttelytuotanto ja arkkitehtoniset elementit
 • ostetut palvelut
 • kokoukset ja tapahtumat

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

 • Prosessin ja lopputuloksen pohtiminen
 • Parannusmahdollisuuksien tunnistaminen ja listaaminen
 • Harkitaan kustannusten jakamista uudelleen, kun budjetoidaan tulevia tuotantoja; onko kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita, jotka tarvitsevat enemmän resursseja, jotta ne voidaan saavuttaa?

– Ellinor Zetterberg

Projektipäällikkö, Suomen paviljonki Venetsian taidebiennaalissa

Tässä blogissa Framen työntekijät ja kirjoittajavieraat avaavat työtään taiteen parissa ja käsittelevät nykytaiteeseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Tämä blogipostaus on julkaistu suomeksi ja englanniksi.