Tilastot

Nykytaiteen toimialaa koskevaa tilastotietoa kokoavat Suomessa yhteen muutamat eri tahot. Tärkein tutkimuslaitos kuvataiteen tiedon tuottamisen kannalta on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. Myös Taiteen edistämiskeskus tuottaa jonkin verran kuvataiteilijoita koskevaa tietoa. Toimialalta puuttuu silti paljon tärkeitä tunnuslukuja.  Frame pyrkii ratkaisemaan nykytaiteen tilastoinnin haastetta yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Olemme koonneet tälle sivulle linkkejä tutkimuksiin ja tilastoihin eri aihealueittain.

 

Tilastoinnin ohjausryhmä

Framen vetämää kuvataiteen tilastointiprojektia valvoo tutkijoista ja nykytaideammattilaisista koottu ohjausryhmä. Tilastointiprojektin tavoitteena on luoda kuvataiteen alalle kestävä tilastoinnin järjestelmä, jonka avulla toimialasta kertyy tietoa vuosittain ja joka mahdollistaa alan muutosten seurannan.

Ohjausryhmän jäsenet edustavat sekä kuvataiteen toimialaa että kulttuurialan tilastoinnin asiantuntemusta. Ryhmän tehtävänä on auttaa luomaan toimialalle yhteinen käsitys siitä, millaista tietoa alalla tarvitaan sekä tukea suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen tilastoinnin perustamista kuvataiteen alalle.

Jäseninä ohjausryhmässä ovat toiminnanjohtaja Juha Huuskonen (HIAP), erityisasiantuntija Paula Karhunen (Taiteen edistämiskeskus), erikoisasiantuntija Anu Niemelä (Museovirasto), puheenjohtaja Hannele Nyman (Galleristit ry), viestintäpäällikkö Miisa Pulkkinen (Suomen Taiteilijaseura), erikoistutkija Kaisa Weckström (Tilastokeskus) sekä puheenjohtajana toimiva erikoistutkija Sari Karttunen (Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore). Framesta ohjausryhmässä ovat mukana johtaja Raija Koli sekä ohjausryhmän sihteerinä toimiva viestintäpäällikkö Heljä Franssila. Ryhmä on kokoontunut syksystä 2016 alkaen.

Kuvataiteen kävijämäärät julkaistaan vuonna 2017

Tilastoinnin ohjausryhmä on asettanut Framelle tavoitteeksi julkaista vuonna 2017 ensimmäiset tilastotiedot taidemuseoiden ja taidegallerioiden kävijä- ja näyttelymääristä. Tilastot tuotetaan yhteistyössä Galleristit ry:n ja Museoviraston kanssa.

 

Kuvataiteilijan asema, työ ja tulot

Suomessa kuvataiteilijan asemaa, työtä ja tulonmuodostusta on tutkinut Kaija Rensujeff (Taiteen edistämiskeskus 2014). Hänen Taiteilijan asema 2010 -tutkimuksensa mukaan Suomessa toimi arviolta 3000 henkilöä kuvataiteen alalla vuonna 2010. Tutkimus jatkaa Taiteilijan asemaa vuonna 2000 tarkastellutta tutkimusta (Taiteen keskustoimikunta 2013).

  • Kuvataiteilijoiden keski-ikä on noussut 46 vuodesta 50 vuoteen kymmenen vuoden aikana 2000-luvulla.
  • Naisvaltaistuminen kuvataiteen alalla on jatkunut ja naisten osuus oli noussut 60 prosentista 68 prosenttiin vuosina 2000–10.
  • Kuvataiteen alan toimijoista 8 prosenttia oli ruotsinkielisiä (5 % vuonna  2000).
  • Pääkaupunkiseudulla asuvien osuus (43 %) oli vuonna 2010 täsmälleen sama kuin vuonna 2000.
  • Koulutustasoltaan kuvataiteilijat ovat erittäin korkeasti koulutettuja. Ylioppilastutkinnon suorittaneita oli 68 prosenttia vuonna 2010 (56 % vuonna 2000). Kuvataiteilijoista 96 prosenttia oli suorittanut taidealansa ammatillisen koulutuksen ja 50 prosenttia taidealan korkeimman koulutuksen (yliopistotutkinto) (41 % vuonna 2000). Itseoppineita ei juurikaan enää ole ammattikuvataiteilijoiden joukossa.
  • Kuvataiteilijoiden koulutustaso on ollut 2000-luvulla voimakkaassa noususuunnassa sekä määrällisesti että laadullisesti. Päällekkäiset koulutukset alalla ovat yleisiä eli kuvataiteilijoilla on ollut tapana kouluttautua useilla eri koulutusasteilla.
  • Kuvataiteilijoista 84 prosenttia toimi taideammatissaan vapaina taiteilijoina eli osuus oli nousussa verrattuna vuoteen 2000 (78 %).
  • Yrittäjinä toimivien kuvataiteilijoiden osuus (11 %) oli myös noussut vuodesta 2000 (6 %), mutta oli edelleenkin pienempi kuin taiteilijoilla keskimäärin (21 %).
  • Freelancereiden (6 %) ja työsuhteessa toimivien (3 %) osuudet ovat sen sijaan laskeneet aikaisempaan tutkimukseen verrattuna.
  • Työttöminä työnhakijoina (eripituisia jaksoja) kuvataiteilijoista oli 32 prosenttia vuonna 2010. Se on laskenut vuodesta 2000 (38 %).

Taidemuseot

Taidemuseoiden kävijämääriä, lipputuloja ja muita toimintaan liittyviä tunnuslukuja tilastoidaan yhdessä muiden suomalaisten museoiden toiminnan kanssa Museoviraston tuottamassa Museotilastossa, joka ilmestyy vuosittain.

Taiteilijoiden asema Suomessa

Kaija Rensujeffin tutkimuksessa vuodelta 2014 on tilastotietoa kuvataiteilijakunnan rakenteesta, koulutustasosta, työllisyydestä ja tuloista. Tutkimuksen julkaisija on Taiteen edistämiskeskus.

Taidekoulutus Suomessa

Pauli Rautiaisen ja Taija Roihan julkaisussa Taidealojen korkeakoulutus Suomessa käsitellään taidealojen korkeakoulutuksen määrällistä –  kuten opiskelijamäärien ja tutkintojen – kehitystä 1980-luvulta 2010-luvulle.

Taiteilijan asema – Raportti työstä ja tulonmuodostuksesta eri taiteenaloilla

Kaija Rensujeffin tutkimus taiteilijan asemasta ja tuloista vuosituhannen vaihteen Suomessa (Taiteen keskustoimikunta 2003).

Kuvataiteen kulttuuritilastot 2015

Tilastokeskuksen tuottaman kulttuuritilaston kuvataidetta koskevat taulukot 2015.

Kulttuurityövoima Suomessa

Tilastokeskuksen kulttuuritilasto vuodelta 2014 tilastoi kulttuurialojen työllisyyttä 2011–14.