Bedömning och beslut

Bidragsbesluten grundas på peer review-granskning. Frame har en referentkommitté, vars medlemmar utses av styrelsen för 2 år åt gången.

Frames verkställande direktör är referentkommitténs ordförande och deltar inte i bedömningen av ansökningarna. Referentkommittén kan vid behov begära ett utlåtande om ansökningen av en utomstående expert. Referentkommitténs medlemmar är offentliga.

Referentkommitténs medlemmar 2021 – 2023: konstnärerna Ramina HabibollahHannaleena HeiskaSandra Kantanen och kurator Pontus Kyander. Referentkommitténs ordförande är Frames verkställande direktör Raija Koli.

Bild från Nanna Hänninens utställning. Rummet är vitt och det finns fyra verk på väggen. Framför dem till höger i bilden är en svart bänk.

Följande jämförelseprinciper är riktgivande; alla krav behöver inte uppfyllas. 

I beslutsfattandet beaktas även andra aspekter, till exempel region eller språk. Också jämlikt bemötande beaktas. Med jämlikhet menas att alla är likvärdiga oberoende kön, ålder, etnisk eller nationell ursprung, nationalitet, språk, religion eller tro, åsikt, funktionshinder, hälsotillstånd, sexuell läggning eller annan personrelaterad orsak.

 1. Den konstnärliga verksamhetens kvalitet
 • Är den sökande övertygande inom sitt konstnärliga fält?
 • Är den sökande (eller medlemmen i en arbetsgrupp) professionell eller är verksamheten yrkesmässig?
 1. Projektets kvalitet
 • Har projektet tydliga mål?
 • Ger projektet upphov till internationella relationer för de medverkande?
 • Utvecklar projektet de medverkandes färdigheter och kunnande?
 1. Projektets omfattning och effekt
 • Har projektet internationell betydelse?
 • Har projektet samarbetspartners?
 • Skapar projektet mervärde även för andra personer än de medverkande?
 1. Projektbudget och organisering av genomförandet
 • Är projektet och dess budget realistiskt planerade och är den sökande förmögen att genomföra det?
 • Är bidraget nödvändigt för projektet?
 • Framgår det ur ansökan vilken annan finansiering projektet har och är de övriga inkomstkällorna realistiska?

Projektbidrag
 • När ansökningstiden gått ut behandlas ansökningarna i Frame och refererentkommittén bedömer dem.
 • Referentkommittén gör ett förslag på tilldelning av stipendier till styrelsen.
 • Frames styrelse fattar beslut om tilldelning av bidrag inom åtta veckor efter att ansökningstiden gått ut.
  • Tidtabellen för bidragsbesluten i november beror på Undervisnings- och kulturministeriets beviljade understöd. Tidigare år har vi fått beslutet angående statsunderstödet i slutet av februari.
Resebidrag
 • Ansökningarna behandlas i Frame och bedöms av en av medlemmarna i referentkommittén varannan månad.
 • Beslut för ansökningarna för expertbesök görs fyra gånger om året.
 • Bedömaren gör ett förslag på tilldelning av bidrag till styrelsen.
 • Frames styrelse fattar besluten om tilldelning av bidrag inom cirka tre veckor från utgången ansökningstid.
  • Tidtabellen för årets första ansökningsperioden beror på Undervisnings- och kulturministeriets beviljade understöd. Tidigare år har vi fått beslutet angående statsunderstödet i slutet av februari.

Vi motiverar inte enskilda stipendiebeslut.

Bidragsbesluten grundar sig på följande jämförelsegrunder: den konstnärliga verksamhetens kvalitet, projektets kvalitet, projektets effekt och möjligheterna att genomföra projektet. På basis av budgeten och den övriga finansieringen bedöms om projektets ekonomi är realistiskt planerad. Vid varje ansökan kontrollerar Frames bidragskoordinator eller verkställande direktör först att ansökningen uppfyller de allmänna ansökningsvillkoren för statsunderstöd och Frames instruktioner gällande understöden.

Helhetsbedömningen påverkas också av de andra ansökningarna som kommit under samma ansökningsperiod. Ansökningarna bedöms i förhållande till varandra.

Besluten styrs även av storleken på det statsunderstöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljat till Frame för att delas ut som bidrag. Undervisnings- och kulturministeriets villkor för specialunderstöd gäller för bidragen.

Länk till undervisnings- och kulturministeriets villkor och begränsningar för specialunderstöd VN/19037/2022.

Alla ansökningar som Frame tar emot behandlas konfidentiellt. Personerna som behandlar och bedömer ansökningarna ger ingen information om ansökningarna eller sökandena till utomstående.

När en sökande skickar sin bidragsansökan till Frame, överlåter denne personliga uppgifter till stiftelsen som bildar ett personuppgiftsregister vid stiftelsen. 

Frame följer villkoren för EUs allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Frames verksamhet och service stämmer med förordningens krav. Vi kommer även i fortsättningen samla endast nödvändig information, lagra den endast för behövlig tid samt meddela omedelbart vid dataintrång. Personlig data behandlas endast av relevant personal och behandlingen lämnar tecken i vårt datasystem.

Ifall du ansökt Frames bidrag kan du anhålla ditt data direkt via bidragstjänsten. Om du vill ändra eller radera information från bidragstjänsten kontakta bidragskoordinatorn via epost veera.lize@frame-finland.fi.

Läs Frame Contemporary Art Finlands administrerade personregister, den registrerades rätter och dataskyddsförklaring på finska och engelska.