18/11/2021

Nyheter

Blogg: På väg mot verksamhetssätt som tar mer ansvar för miljön

Sedan våren 2021 har Frame arbetat med miljöledningssystemet Ekokompassen för att vidareutveckla Frames miljöarbete. Målsättningarna med samarbetet är att vi kritiskt ser över alla våra verksamhetsområden, deras miljöpåverkan och koldioxidutsläpp, samt att vi minskar utsläppen och verksamheternas belastning på miljön.

Vilma Leminen

Ekokompassen är ett miljöledningssystem (EMS) och ett certifikat vars avsikt är att hjälpa organisationer och företag att ta hänsyn till miljöfaktorer och att minska verksamheternas miljöpåverkan. Ekokompassen har utvecklats av Finlands naturskyddsförbund. Miljöledningssystemet innehåller allt som allt tio kriterier som alla medverkande förbinder sig till. På våren 2022 kommer Frame att utföra en auditering av det pågående miljöarbetet. Auditeringen utförs av en extern aktör som utreder ifall Frame förbundit sig till kriterierna. Om auditeringen går igenom kommer Frame att tilldelas ett Ekokompassen miljöcertifikat. Miljöcertifikatet är i kraft i tre år varefter det kan förnyas.

Arbetet med Ekokompassen bygger vidare på insatserna som ekokoordinator Saara Korpela utförde för Frame år 2020. Under år 2020 anställde Frame tillsammans med IHME Helsinki, Helsinki International Artist Programme HIAP och Mustarinda en ekokoordinator för att beräkna verksamheternas respektive miljöutsläpp och för att utreda alternativ för mer miljömedvetna verksamhetsformer. Året kulminerade i ett gemensamt ekoseminarium Ympäristökriisi – sanoista tekoihin taiteen kentällä, vars avsikt var att diskutera och dela information om miljöfrågor och miljömedvetna arbetsformer inom konstfältet i Finland.

Kemikalielistor och miljölöften

Frames arbete med Ekokompassen har så här långt innefattat att vi kartlagt mål och åtgärder för att vidareutveckla miljöarbetet, skapat ett miljölöfte, förverkligat en avfallshanteringsplan och kemikalielista, och poängsatt miljökonsekvenserna. Ansvarspersoner har utsetts i kollegiet med uppdraget att följa upp insatserna.

Diskussionerna och inventeringarna har synliggjort att vi har mycket att arbeta igenom, speciellt gällande Venedigbiennalens produktion, resor och utställning, samt för koldioxidutsläppen för resorna som utförs i Frames program och resebidrag. Den största miljöboven i Frames verksamhet är nämligen flyg- och utlandsresor. För år 2019 räknades Frames koldioxidutsläpp till 690 ton CO2e, av vilket flyg- och utlandsresor stod för 91 procent. Beräkningen av koldioxidutsläppen för år 2021 är ännu på gång. 

Utöver utsläppsminskningar för resor och logi har utvecklandet av en transparent och mångsidig kommunikation om aktuella miljöfrågor och insatser för miljön inom konst- och kulturvärlden diskuterats aktivt. Arbetet med miljöledningsystemet har synliggjort att vi behöver utarbeta och bredda kommunikationen och diskussionerna kring miljöfrågor, dela god praxis för och med varandra och därigenom driva en förvandling inom konstfältet och samhället i stort.

På väg mot en förändring tillsammans

Även om ett miljöcertifikat kan ses som en milstolpe handlar miljömedvetna verksamhetssätt om mycket mer än certifikat. I bekämpandet av klimatkrisen ligger den största kraften i att nå ut till varandra, att kultivera och initiera gemenskap och gränsöverskridande samarbete för att besvara de utmaningar som klimatuppvärmningen och sjätte massutdöendet innebär. För att bemöta ekologiska hållbarhetskrisen behöver vi ett paradigmskifte, att dekonstruera ohållbara praktiker och att lära om tillsammans, samt kollektivt ansvar att agera för social och miljömässig rättvisa. I slut ändan handlar det inte om miljöcertifikat eller nollutsläpp inom en enskild organisation utan om hur vi tillsammans styr om till mer etiskt, socialt och ekologiskt hållbara kulturfält och samhällen.

— Vilma Leminen

Vilma Leminen är programassistent på Frame Contemporary Art Finland.

Denna blogg är en plattform för reflektioner kring arbete, aktuella ärenden och diskussioner inom nutidskonsten. Blogginläggen är skrivna av Frames personal med bidrag av andra. 

Denna bloggpost publicerades på finska och svenska.

Ekokompassen logga. Loggan är rund och grön med en grå bakgrund. På loggan står det