För bidragstagare

På dessa sidor har vi sammanställt anvisningar för användningen av bidraget, bekanta dig med dem. Vi tar gärna emot bilder och berättelser om arbetet och publicerar dem på Frames webbsida och sociala medier.

Kontakta oss – Länken öppnas i en ny flik

Utbetalningsplan

Fyll i dina kontouppgifter och personnummer eller FO-nummer till utbetalningsplanen i Frames bidragstjänst. Observera att vi endast kan betala ut bidraget på den sökandes konto.

Arbetsgrupp: Arbetsgruppens kontaktperson fyller i en utbetalningsplan i Frames bidragstjänst. Dessutom skall kontaktpersonen ladda ned en fullmakt på bidragstjänstens sida för utbetalningsplanen och lämna den till arbetsgruppens medlemmar för undertecknande.

Avtal

Frame styrker betalningsplanen efter att du har fyllt i den. Efter styrkt betalningsplan får du ett avtal att underteckna.

Skriv under avtalet med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat för utbetalning av bidraget.

Notera att vi i regel betalar bidraget enligt tidpunkten för genomförandet av projektet. Notera också att bidraget betalas till utländska bidragstagare efter de har gjort en redovisning över hur bidraget använts i Frames bidragstjänst efter att projektet avslutats.

Vi betalar ut bidrag till det konto som anges i avtalet och som stipendiaten har tillgång till.

Utbetalningsdagen är ungefär en gång i månaden.

Bidraget ska användas under det år som det beviljats.

Bidraget från Frame ska användas till det syfte som det tilldelats för, det vill säga för det projekt som anges i ansökningen och för de kostnader som redovisats för i ansökningen.

Bokför kostnaderna när du använder bidraget. Spara kvitton och andra verifikat: de utgör underlaget för din redovisning av användningen av bidraget. Du kan bekanta dig med redovisningsblanketten i förväg i Frames bidragstjänst.

Om du är osäker på något som berör användningen av bidraget, kontakta Frames bidragskoordinator.

Bidrag kan inte användas för:

 • residensverksamhet eller residensresor
 • dagpenningar eller för att täcka levnadskostnader
 • gallerihyror eller deltagaravgifter (förutom stipendier för konstmässoverksamhet) 
 • produktions- och materialkostnader för konstverk eller apparatanskaffningar
 • konstnärligt arbete
 • studier eller lärdomsprov
 • kostnader för utländska konstnärer som inte bor i Finland
 • evenemang i Finland

Närmare beskrivningar av villkoren för olika slag av bidrag hittas på För sökande sidorna.

Frame skall nämnas som understödjare av projektet eller publikationen i allt material med anknytning till projektet (inbjudan, broschyr, katalog eller annat tryckt material och webbplats) eller i själva publikationen. 

Omnämnandet kan uppträda i text eller genom att använda Frames logo.

Logo

Frames logo finns tillgänglig i två olika versioner: lång version (”Frame Contemporary Art Finland”) och kort version (”Frame Finland”). I första hand skall den längre versionen användas. Den korta versionen kan användas om det är ont om plats för logon i materialet.

Använd logon endast som svart eller vit beroende på färgen av bakgrunden. Använd endast logon hämtad från Frames materialbank. Töjning, olika effekter, täckande, förändring av sammansättning eller användning av färg är inte tillåtet.

Ladda ner logon från Frames materialbank.

Frames namn

På alla språk: Frame Contemporary Art Finland eller Frame Finland

Frames namn får inte översättas till andra språk.

Sociala medier

När du själv förmedlar information om ditt projekt i sociala medier, kan du nämna Frame antingen genom att lägga till Frames namn eller använda identifikationen #FrameGrant.

Frames kanaler och användarnamn på olika sociala medier: 

Frame på Twitter: @framefinland

Frame på Instagram: @frame_finland

Frame på Facebook: Frame Contemporary Art Finland

Om du är osäker på hur du borde nämna Frame i ditt projekt, kontakta Frames kommunikationschef.

Bidraget beviljas för det projekt som nämns i ansökningen. Ifall det sker förändringar i projektet, bör de meddelas till Frame snarast möjligt.

Alla frågor gällande redan beviljade bidrag når oss bäst via Frames bidragstjänst. Vänligen kontakta oss snarast möjligt om inställda projekt eller ansök förändring för stipendiets användning via ett meddelande till oss i bidragstjänsten. 

Förändringar som alltid bör meddelas till Frame:

 • konstnärligt innehåll
 • projektdeltagare
 • händelseplats
 • tidpunkt för projektet
 • kostnader som bidraget riktas till
 • projektets omfattning

Om bidraget inte använts till de ändamål det beviljats till måste bidraget återbetalas helt eller delvis.

Om din resa eller ditt evenemang annulleras meddela oss snarast möjligt via bidragstjänsten.

Var även i kontakt med ditt flygbolag och reseförsäkringsbolag.

Ifall bidraget redan överförts men resan eller projektet blev annullerat skall en redovisning göras. Redogör varför projektet inte gick att slutföra och utge orsakade kostnader. 

Ifall det redan uppstått kostnader från inställda resor, övernattning, frakt eller försäkringar som inte ersätts av respektive flygbolag, researrangör, försäkringsbolag eller annan liknande instans kan stipendiets bruk diskuteras i särfall. 

För att returnera oanvända andelar av bidraget skickar vi dig en räkning och anvisningar för återbetalning. De återbetalda bidragen utdelas på nytt vid nästa ansökningsperiod.

 • En redovisning över hur bidraget använts bör göras i Frames bidragstjänst. Frame gör i sin tur en rapport över alla utdelade bidrag till undervisnings- och kulturministeriet.
 • Ifall en godtagbar redovisning inte levereras till Frame är vi tvungna att återkräva bidraget och kan inte bevilja dig ett nytt bidrag. 
 • En ogjord redovisning hindrar beviljandet av nya bidrag.

Tidtabell

 • Redovisning för projektbidrag skall göras inom två månader efter att projektet avslutats.
 • Redovisning för resebidrag skall göras inom en månad från att resan slutförts.

Ur redovisningen skall följande uppgifter framgå:

 • Projektets start- och slutdatum.
 • Beskrivning av projektet, dess målgrupper och uppnådda resultat.
 • Annan mottagen finansiering. Berätta om andra bidrag beviljade till samma projekt: nämn bidragsgivare, bidragsbelopp och projektets utgifter som beloppen riktats till.
 • Projektets intäkter och utgifter samt specifikation av dessa.
 • Bilagor
 • För samfund: bifoga i redovisningen en verifierad huvudbok från projektets kostnadsställe samt kostnadsställerapport med bokförarens signatur.
 • För privatpersoner: bifoga räkningar och betalkvitton i redovisningen.
 • 1–5 dokumentationsbilder lämpliga för tryck. Frame har rätt att använda bilderna i deras kommunikation utan ett skilt tillstånd eller ersättning. 
 • projektbidragsmottagare för publikationer skall leverera 3 st tryckta publikationer till Frames kontor.

Kontrollrätt

Frame och undervisnings- och kulturministeriet har rätt att kontrollera bidragsmottagarens ekonomi och verksamhet.

Frame övervakar användningen av bidragen genom stickprov i samband med godkänning av redovisningar.

Bidragsmottagaren skall spara verifikaten och kvittona rörande bidraget i sex (6) år, för eventuell revision eller undervisnings- och kulturministeriets kontroll.

Bidraget återkrävs i följande situationer:

 • bidraget har till väsentliga delar använts till något annat syfte än vad det beviljats för
 • bidragsmottagaren har gett Frame felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit information 
 • bidragsmottagaren har fått bidrag utbetalade på felaktigt sätt, till felaktigt belopp eller uppenbart omotiverat

Beslutsuppgifterna om tilldelade bidrag är offentliga. Frame publicerar information om besluten på sin webbsida och i stiftelsens årsberättelse.

Vi meddelar skattemyndigheten årligen i januari uppgifterna om bidrag på minst 1000 euro som tilldelats till fysiska personer.

Bidragsmottagaren måste deklarera bidrag som fåtts och utgifterna i anslutning till det i sin skattedeklaration. Bidrag som tilldelas av Frame är projektbidrag och utgifterna som allokeras till bidrag ska uppgå till bidragsbeloppet. Utgifterna kan inte dras av i den övriga beskattningen. Bidrag betraktas som inkomst under det år då det utbetalas.

Frame tilldelar bidrag som en privat stiftelse, även om bidragen som vi delar ut är statsunderstöd. Bidrag från privata aktörer är skattefria, om det sammanlagda bidragsbeloppet efter utgifterna uppgår högst till det årliga statliga konstnärsstipendiet (25 547,52 euro år 2023).

Mer information:

Skattemyndighetens anvisning för understöd (yttre länk)