För sökande

Frame tilldelar bidrag för att främja och stöda den finländska nutidskonsten inom följande områden: bildkonst, fotografikonst, mediekonst, konsthantverk, seriekonst, performancekonst och ljudkonst. Det finns två slags bidrag: projektbidrag som kan ansökas två gånger per år och resebidrag som kan ansökas kontinuerligt. Bidrag ansöks via stipendietjänsten på internet.

 

Ansökningstider

Ansökningstider för resebidrag

 • Ansökningar om resebidrag för år 2018 kan lämnas in under perioden 1.11.2017–31.10.2018.
 • Beslut fattas varannan månad. De sista inlämningsdagarna för ansökningar om resebidrag är:
  februari 28.2.2018
  april 30.4.2018
  juni 20.6.2018
  augusti 31.8.2018
  oktober 31.10.2018
 • Besluten om resebidrag publiceras inom tre veckor från att ansökningstiderna har gått ut.

Ansökningstider för projektbidrag

 • Ansökningar om bidrag för projekt under 2018 kan lämnas in 1–30.11.2017 och 1–31.3.2018.
 • Besluten om bidrag publiceras inom 8 veckor från att ansökningstiden har gått ut.

Konstnärers resebidrag för utställningsverksamhet utomlands

Syftet med bidragen är att främja en internationell karriär för finländska konstnärer och konstnärer som arbetar i Finland, genom att stärka konstnärernas möjligheter att bygga nätverk, ställa ut och uppträda utomland. Användningsändamålet för Frames bidrag bygger på undervisnings- och kulturministeriets strategi och Frames strategi.

Vem kan söka?

 • finländska bildkonstnärer och bildkonstnärer som arbetar i Finland
 • arbetsgrupper bestående av finländska bildkonstnärer och bildkonstnärer som arbetar i Finland

Man kan inte ansöka om resebidrag för en annan persons del. Kontaktpersonen för en arbetsgrupp ska vara en av dem som deltar på resan. Föreningar, kooperativ, företag och andra organisationer kan inte ansöka om resebidrag, men de kan ansöka om projektbidrag från Frame för utställningsverksamhet utomlands.

Hur söker jag?

 • Konstnärer kan ansöka om resebidrag då de uppträder eller ställer ut sin konst utomlands, exempelvis på separat- eller grupputställningar, biennaler, triennaler, festivaler eller andra evenemang för samtidskonst.

Man kan ansöka om resebidrag endast för personliga eller en arbetsgrupps:

 • resekostnader
 • kostnader för logi
 • kostnader för transport av konstverk
 • kostnader för försäkring av konstverk under transporten

Resebidrag kan inte användas för:

 • residensverksamhet eller residensresor
 • dagpenningar eller för att täcka levnadskostnader
 • gallerihyror eller deltagaravgifter
 • produktions- och materialkostnader för konstverk, upphängningskostnader eller apparatanskaffningar
 • konstnärligt arbete
 • studier eller lärdomsprov
 • kostnader för utländska konstnärer som inte bor i Finland
 • evenemang i Finland

När?

 • Ansökningar om resebidrag för år 2018 kan lämnas in under perioden 1.11.2017–31.10.2018.
 • Beslut fattas varannan månad. De sista inlämningsdagarna för ansökningar om resebidrag är:
  december 31.12.2017
  februari 28.2.2018
  april 30.4.2018
  juni 20.6.2018
  augusti 31.8.2018
  oktober 31.10.2018
 • Besluten om bidrag publiceras inom tre veckor från att ansökningstiden har gått ut.
 • Ansökningstiden går ut kl. 23.59 finsk tid på det givna datumet.
 • Ansökningar som har lämnats efter att ansökningstiden har gått ut behandlas automatiskt nästa gång beslut fattas.
 • Beviljade bidrag ska användas under samma år de har beviljats.
 • Ansökan måste lämnas in innan resan inleds.

Bilagor till ansökan

 • resplan: resans syfte, tidpunkt och program, beskrivning av platsen för utställningen eller uppträdandet samt betydelse för den internationella karriären.
 • CV (1–2 sidor) eller biografi
 • för arbetsgrupper korta CV:n eller biografier
 • 3–5 bilder på verk av finländska konstnärer som deltar

Bifoga bilagorna i PDF- eller JPG-format. En fil får vara maximalt 3 MB.

Resebidrag för experters utlandsresor

Syftet med bidraget är att främja internationell rörlighet och nätverksbyggande för finländska och i Finland verkande experter på nutidskonst, samt att förbättra möjligheterna för finländsk konst och finländska konstnärer att ställa ut, uppträda och interagera utomlands. Användningsändamålet för Frames bidrag bygger på undervisnings- och kulturministeriets strategi och Frames strategi.

Vem kan söka?

 • finländska experter och experter som arbetar i Finland

Man kan inte ansöka om resebidrag för en annan persons del.

Vad kan jag söka för?

 • Finländska konstexperter kan ansöka om resebidrag för arbetsresor till andra länder.

Man kan ansöka om resebidrag endast för personliga:

 • resekostnader
 • kostnader för logi

Resebidrag kan inte användas för:

 • residensresor
 • dagpenningar eller för att täcka levnadskostnader
 • deltagaravgifter
 • studier eller lärdomsprov

När?

 • Ansökningar om resebidrag för år 2018 kan lämnas in under perioden 1.11.2017–31.8.2018.
 • Beslut fattas fyra gånger om året.
 • De sista inlämningsdagarna för ansökningar om resebidrag för experter är:
  december 31.12.2017
  februari 28.2.2018
  april 30.4.2018
  augusti 31.8.2018
 • Besluten om bidrag publiceras inom tre veckor från att ansökningstiden har gått ut.
 • Ansökningstiden går ut kl. 23.59 finsk tid på det givna datumet.
 • Ansökningar som har lämnats efter att ansökningstiden har gått ut behandlas automatiskt nästa gång beslut fattas.
 • Beviljade bidrag ska användas under samma år de har beviljats.
 • Ansökan måste lämnas in innan resan inleds.

Bilagor till ansökan

 • resplan: utredning över resans program och syften
 • CV (1–2 sidor) eller biografi

Bifoga bilagorna i PDF- eller JPG-format. En fil får vara maximalt 3 MB.

Resebidrag för utländska experters resor till Finland

Syftet med bidraget är att främja den internationella rörligheten för experter på nutidskonst och hjälpa dem att skapa nätverk, samt att förbättra möjligheterna för finländsk konst och finländska konstnärer att ställa ut, uppträda och interagera utomlands. Användningsändamålet för Frames bidrag bygger på undervisnings- och kulturministeriets strategi och Frames strategi.

Vem kan söka?

 • utländska konstexperter som reser till Finland

Vad kan jag söka för?

 • Utländska konstexperter kan ansöka om resebidrag för arbetsresor till Finland.

Man kan ansöka om resebidrag endast för personliga:

 • resekostnader
 • kostnader för logi

Resebidrag kan inte användas för:

 • residensresor
 • dagpenningar eller för att täcka levnadskostnader
 • deltagaravgifter
 • studier eller lärdomsprov

När?

 • Ansökningar om resebidrag för år 2018 kan lämnas in under perioden 1.11.2017–31.8.2018.
 • Beslut fattas fyra gånger om året.
 • De sista inlämningsdagarna för ansökningar om resebidrag för experter är:
  december 31.12.2017
  februari 28.2.2018
  april 30.4.2018
  augusti 31.8.2018
 • Besluten om bidrag publiceras inom tre veckor från att ansökningstiden har gått ut.
 • Ansökningstiden går ut kl. 23.59 finsk tid på det givna datumet.
 • Ansökningar som har lämnats efter att ansökningstiden har gått ut behandlas automatiskt nästa gång beslut fattas.
 • Beviljade bidrag ska användas under samma år de har beviljats.
 • Ansökan måste lämnas in innan resan inleds.

Bilagor till ansökan

 • resplan: utredning över resans program och syften
 • CV (1–2 sidor) eller biografiBifoga bilagorna i PDF- eller JPG-format. En fil får vara maximalt 3 MB.

Projektbidrag för internationell konstpublikation

Syftet med bidraget är att främja konstnärers internationella karriär. Användningsändamålet för Frames bidrag bygger på undervisnings- och kulturministeriets strategi och Frames strategi.

Vem kan söka?

 • finländska bildkonstnärer och bildkonstnärer som arbetar i Finland
 • finländska och utländska utgivare
 • finländska och utländska organisationer på nutidskonstens område

Vad kan jag söka för?

 • Projektbidrag kan sökas för publikationer på främmande språk som presenterar finländska eller i Finland arbetande konstnärers produktion eller finländsk konst, och som är avsedda för internationell distribution.

Projektbidrag kan användas endast för en publikations

 • tryckkostnader
 • översättningsarvoden
 • arvoden för skribenter

När?

 • Ansökningar om bidrag för projekt under 2018 kan lämnas in 1–30.11.2017 och 1–31.3.2018..
 • Ansökningstiden går ut kl. 23.59 finsk tid på det givna datumet.
 • Besluten om bidrag publiceras inom 8 veckor från att ansökningstiden har gått ut.
 • Beviljade bidrag ska användas under samma år de har beviljats.
 • Det går inte att ansöka om bidrag retroaktivt.

Bilagor till ansökan

 • utgivningsplan: beskrivning av publikationen och dess betydelse för den internationella karriären samt utgivare, omfattning, upplaga, utgivningsdatum, arbetsgrupp (såsom skribenter, fotograf, översättare, ombrytare).
 • Internationell distributionsplan: hur ska publikationen distribueras över världen?
 • CV eller biografi för varje finländsk konstnär som presenteras i publikationen
 • 3–5 bilder på verk av varje finländsk konstnär som presenteras i publikationen

Bifoga bilagorna i PDF- eller JPG-format. En fil får vara maximalt 3 MB.

Organisationers projektbidrag för utställningsverksamhet utomlands

Syftet med bidraget är att stärka den finländska nutidskonstens internationella ställning genom att stöda exponeringen av finländsk konst utomlands. Användningsändamålet för Frames bidrag bygger på undervisnings- och kulturministeriets strategi och Frames strategi.

Vem kan söka?

 • finländska och utländska organisationer som visar finländsk nutidskonst, exempelvis biennaler, konstmuseer, gallerier och kulturinstitut

Konstnärer och arbetsgrupper kan inte ansöka om projektbidrag för utställningsverksamhet. De kan i stället hos Frame ansöka om resebidrag för konstnärer, för utställningsverksamhet utomlands.

Vad kan jag söka för?

 • Projektbidrag kan beviljas för utställningsverksamhet utomlands, då en eller flera finländska konstnärer eller konstnärer som arbetar i Finland deltar i utställningen.
 • Som utställningsverksamhet räknas bl.a. att en konstnär uppträder eller att konstnärens konst visas på en separat- eller grupputställning, en biennal, en triennal, festivaler eller andra evenemang för nutidskonst.

Projektbidrag kan endast användas för finländska eller i Finland arbetande konstnärers:

 • kostnader för utställning eller upphängning av verk
 • kostnader för transport och försäkring av konstverk
 • resekostnader och kostnader för logi

Projektbidrag kan inte användas för

 • konstnärligt arbete
 • residensverksamhet eller residensresor
 • gallerihyror eller deltagaravgifter
 • arvoden
 • dagpenningar eller för att täcka levnadskostnader
 • studier eller lärdomsprov
 • produktions- och materialkostnader för konstverk, upphängningskostnader eller apparatanskaffningar
 • kostnader för utländska konstnärer som inte bor i Finland
 • evenemang i Finland

När?

 • Ansökningar om bidrag för projekt under 2018 kan lämnas in 1–30.11.2017 och 1–31.3.2018.
 • Ansökningstiden går ut kl. 23.59 finsk tid på det givna datumet.
 • Besluten om bidrag publiceras inom 8 veckor från att ansökningstiden har gått ut.
 • Beviljade bidrag ska användas under samma år de har beviljats.
 • Det går inte att ansöka om bidrag retroaktivt.

Bilagor till ansökan

 • projektplan
 • kostnadsplan för projektet
 • CV eller biografi för varje finländsk konstnär som deltar
 • 3–5 bilder på verk av varje finländsk konstnär som deltar

Bifoga bilagorna i PDF- eller JPG-format. En fil får vara maximalt 3 MB.

Organisationers projektbidrag för mässor utomlands

Syftet med bidraget är att stärka den finländska nutidskonstens internationella ställning genom att stöda galleriernas möjligheter att delta på de viktigaste internationella konstmässorna. Användningsändamålet för Frames bidrag bygger på undervisnings- och kulturministeriets strategi och Frames strategi.

Vem kan söka?

 • gallerier
 • organisationer ledda av konstnärer, exempelvis föreningar och kooperativ

Konstnärer och arbetsgrupper kan inte ansöka om projektbidrag för mässor. De kan i stället hos Frame ansöka om resebidrag för konstnärer, för utställningsverksamhet utomlands.

För vad?

 • Bidrag kan beviljas för att visa finländska eller i Finland arbetande konstnärers konst på konstmässor utomlands.

Projektbidrag kan endast användas för

 • hyra för mässavdelning och deltagaravgift
 • resekostnader och kostnader för logi
 • kostnader för transport och försäkring av konstverk

Projektbidrag kan inte användas för:

 • arvoden, dagpenningar eller för att täcka levnadskostnader

När?

 • Ansökningar om bidrag för projekt under 2018 kan lämnas in 1–30.11.2017 och 1–31.3.2018.
 • Ansökningstiden går ut kl. 23.59 finsk tid på det givna datumet.
 • Besluten om bidrag publiceras inom 8 veckor från att ansökningstiden har gått ut.
 • Beviljade bidrag ska användas under samma år de har beviljats.
 • Det går inte att ansöka om bidrag retroaktivt.

Bilagor till ansökan

 • projektplan: beskrivning av mässan och orsaken att delta på just den mässan, motivering till valet av konstnär samt betydelsen för konstnärens internationella karriär
 • kostnadsplan för projektet
 • 3–5 bilder på verk av varje finländsk konstnär som deltar
 • CV eller biografi för varje finländsk konstnär som deltar

Bifoga bilagorna i PDF- eller JPG-format. En fil får vara maximalt 3 MB.