Bidrag för konstnärer

Frame beviljar resestipendier för utställningsverksamhet utomlands samt projektbidrag för internationella konstpublikationer. Läs anvisningarna och se ansökningstiderna nedan.

Ansökningstider för resebidrag för konstnärer

 • Ansökan för resebidrag år 2023 är öppen till 31.10.2023.
 • Ansökan för resebidrag år 2024 är öppen från 1.11.2023.
 • Sista inlämningsdagarna för resebidragen år 2024 är följande:
  • 31.12.2023
  • 29.2.2024
  • 30.4.2024
  • 13.6.2024
  • 31.8.2024
  • 31.10.2024
 • Besluten för resebidragen fattas varannan månad.
 • Beslut om resebidrag publiceras cirka fyra veckor efter sista ansökningsdagen. Tidtabellen för årets första ansökningsperioden beror på Undervisnings- och kulturministeriets beviljade understöd. Tidigare år har vi fått beslutet angående statsunderstödet i slutet av februari.

Ansökningstider för projektbidrag för internationell konstpublikation

 • Första ansökningsperioden för projektbidrag år 2024 är i november, 1.11.-30.11.2023.
  • Tidtabellen för bidragsbesluten i november beror på Undervisnings- och kulturministeriets beviljade understöd. Tidigare år har vi fått beslutet angående statsunderstödet i slutet av februari.
 • Andra ansökningsperioden för projektbidrag år 2024 är i mars, 1.3.-31.3.2024.
  • Bidragsbesluten i mars publiceras cirka åtta veckor efter sista ansökningsdagen.

Syftet med bidragen är att främja en internationell karriär för finländska konstnärer och konstnärer som arbetar i Finland, genom att stärka konstnärernas möjligheter att bygga nätverk, ställa ut och uppträda utomlands. Användningsändamålet för Frames bidrag bygger på Undervisnings- och kulturministeriets strategi och Frames strategi.

Vem kan söka?

 • finländska konstnärer och konstnärer som arbetar i Finland
 • arbetsgrupper bestående av finländska konstnärer och konstnärer som arbetar i Finland

Man kan inte ansöka om resebidrag för en annan persons del. Kontaktpersonen för en arbetsgrupp ska vara en av dem som deltar på resan. Föreningar, kooperativ, företag och andra organisationer kan inte ansöka om resebidrag, men de kan ansöka om projektbidrag från Frame för utställningsverksamhet utomlands.

Vad kan jag söka för?

Konstnärer kan ansöka om resebidrag då de uppträder eller ställer ut sin konst utomlands, exempelvis på separat- eller grupputställningar, biennaler, triennaler, festivaler eller andra evenemang för nutidskonst.

Resebidraget kan endast användas för personliga eller en arbetsgrupps:

 • resekostnader
 • kostnader för logi
 • kostnader för transport av konstverk
 • kostnader för försäkring av konstverk under transporten

Resebidrag kan inte användas för:

 • residensverksamhet eller residensresor
 • dagpenningar eller för att täcka levnadskostnader
 • gallerihyror eller deltagaravgifter
 • produktions- och materialkostnader för konstverk, upphängningskostnader eller apparatanskaffningar
 • konstnärligt arbete
 • studier eller lärdomsprov
 • kostnader för utländska konstnärer som inte bor i Finland
 • evenemang i Finland

När?

Fortlöpande ansökan för resebidrag för resor som händer i 2023 är öppen till 31.10.2023.

Fortlöpande ansökan för resebidrag för resor som händer i 2024 är öppen från 1.11.2023. Beslut om resebidrag publiceras cirka fyra veckor efter tidsfristen för ansökan gått ut. 

Inlämningsdagarna för resebidragen för år 2024 är följande:

 • 31.12.2023
 • 29.2.2024
 • 30.4.2024
 • 13.6.2024
 • 31.8.2024
 • 31.10.2024

Ansökningstider går ut kl. 23.59 finsk tid på det angivna datumet.

Ansökningar som har lämnats efter att ansökningstiden har gått ut behandlas automatiskt nästa gång beslut fattas. Beviljade bidrag skall användas under samma år de har beviljats. Ansökan måste lämnas in innan resan inleds.

Bilagor till ansökan

 • resplan: resans syfte, tidpunkt och program, beskrivning av platsen för utställningen eller uppträdandet samt betydelse för den internationella karriären.
 • CV (1–2 sidor) eller biografi
 • av arbetsgrupper korta CV:n eller biografier av varje deltagande finländsk konstnär
 • 3–5 bilder på verk av varje deltagande finländsk konstnär
 • bifoga bilagorna i PDF- eller JPG-format. En fil får vara maximalt 3 MB.

Syftet med bidraget är att främja konstnärers internationella karriär. Användningsändamålet för Frames bidrag bygger på undervisnings- och kulturministeriets strategi och Frames strategi.

Vem kan söka?

 • finländska konstnärer och konstnärer som arbetar i Finland
 • Projektbidrag för internationella konstpublikationer kan ansökas av finländska eller utländska utgivare samt finländska och utländska nutidskonstorganisationer.

Vad kan jag söka för?

 • Projektbidrag kan sökas för publikationer på främmande språk som presenterar finländska eller i Finland arbetande konstnärers produktion eller finländsk konst, och som är avsedda för internationell distribution.

Projektbidrag kan endast användas för en publikations

 • tryckkostnader
 • översättningsarvoden
 • arvoden för skribenter
 • arvoden för grafisk design

Projektbidrag kan inte användas till:

 • dagpenning eller levnadskostnader
 • studier eller lärdomsprov

När?

 • Första ansökningsperioden för projektbidrag år 2024 är i november, 1.11.-30.11.2023.
 • Tidtabellen för bidragsbesluten i november beror på Undervisnings- och kulturministeriets beviljade understöd. Tidigare år har vi fått beslutet angående statsunderstödet i slutet av februari.
 • Andra ansökningsperioden för projektbidrag år 2024 är i mars, 1.3.-31.3.2024.
 • Bidragsbesluten i mars publiceras cirka åtta veckor efter sista ansökningsdagen.

Bilagor till ansökan:

 • Utgivningsplan: beskrivning av publikationen och dess betydelse för den internationella karriären samt utgivare, omfattning, upplaga, utgivningsdatum, arbetsgrupp (såsom skribenter, fotograf, översättare, ombrytare).
 • Internationell distributionsplan: hur skall publikationen distribueras globalt?
 • CV eller biografi av varje finländsk konstnär som presenteras i publikationen
 • 3–5 bilder på verk av varje finländsk konstnär som presenteras i publikationen
 • Bifoga bilagorna i PDF eller JPG format. En fil får vara maximalt 3 MB.

Du kan ansöka om bidrag på finska, svenska eller engelska. Fyll i ansökan på Frames bidragstjänst. Ansökan kan fyllas i och bilagorna kan vara på svenska, även om språket på bidragstjänsten är finska och engelska.