Bidrag för organisationer

Frame beviljar resebidrag för arbetsresor utomlands till konstexperter från eller baserade i Finland samt för utländska konstexperters resor till Finland. Finländska nutidskonstorganisationer kan ansöka resebidrag för att bjuda en utländsk konstexpert till Finland.

Se ansökningstider och -anvisningar nedan.

Ansökningstider för projektbidrag

 • Första ansökningsperioden för projektbidrag år 2024 är i november, 1.11.-30.11.2023.
 • Tidtabellen för bidragsbesluten i november beror på Undervisnings- och kulturministeriets beviljade understöd. Tidigare år har vi fått beslutet angående statsunderstödet i slutet av februari.
 • Andra ansökningsperioden för projektbidrag år 2024 är i mars, 1.3.-31.3.2024.
 • Bidragsbesluten i mars publiceras cirka åtta veckor efter sista ansökningsdagen.
 • Det går inte att ansöka om bidrag retroaktivt.

Ansökningstider för resebidrag för konstexperter

 • Ansökningar om resebidrag för år 2024 kan skickas in kontinuerligt från och med 1.11.2023 – 31.8.2024. Beslut om resebidrag för experter fattas fyra gånger om året.
 • Inlämningsdagarna för ansökningar om resebidrag år 2024 är:
  • 31.12.2023
  • 29.2.2024
  • 30.4.2024
  • 31.8.2024
 • Beslut om resebidrag publiceras cirka fyra veckor efter sista ansökningsdagen. Tidtabellen för årets första ansökningsperioden beror på Undervisnings- och kulturministeriets beviljade understöd. Tidigare år har vi fått beslutet angående statsunderstödet i slutet av februari.

Syftet med bidraget är att stärka den finländska nutidskonstens internationella ställning genom att stöda exponeringen av finländsk konst utomlands. Användningsändamålet för Frames bidrag bygger på undervisnings- och kulturministeriets strategi och Frames strategi.

Vem kan söka?

 • finländska och utländska organisationer som ställer ut nutidskonst, exempelvis biennaler, konstmuseer, gallerier och kulturinstitut

Konstnärer och arbetsgrupper kan inte ansöka om projektbidrag för utställningsverksamhet. I stället kan de ansöka om Frames konstnärers resebidrag för utställningsverksamhet utomlands.

Vad kan jag söka för?

 • Projektbidrag kan beviljas för utställningsverksamhet utomlands, då en eller flera finländska konstnärer eller konstnärer som arbetar i Finland deltar i utställningen.
 • Som utställningsverksamhet räknas bl.a. att en konstnär uppträder eller att konstnärens konst visas på en separat- eller grupputställning, en biennal, en triennal, festivaler eller andra evenemang för nutidskonst.

Projektbidrag kan endast användas för finländska eller i Finland arbetande konstnärers:

 • verkens upphängningskostnader
 • kostnader för transport och försäkring av konstverk
 • rese- och logikostnader

Projektbidrag kan inte användas för

 • konstnärligt arbete
 • residensverksamhet eller residensresor
 • gallerihyror eller deltagaravgifter
 • arvoden
 • dagpenningar eller för att täcka levnadskostnader
 • studier eller lärdomsprov
 • produktions- och materialkostnader för konstverk eller apparatanskaffningar
 • kostnader för utländska konstnärer som inte bor i Finland
 • evenemang i Finland

När?

 • Första ansökningsperioden för projektbidrag år 2024 är i november, 1.11.-30.11.2023.
 • Tidtabellen för bidragsbesluten i november beror på Undervisnings- och kulturministeriets beviljade understöd. Tidigare år har vi fått beslutet angående statsunderstödet i slutet av februari.
 • Andra ansökningsperioden för projektbidrag år 2024 är i mars, 1.3.-31.3.2024.
 • Bidragsbesluten i mars publiceras cirka åtta veckor efter sista ansökningsdagen.
 • Det går inte att ansöka om bidrag retroaktivt.

Bilagor till ansökan

 • projektplan
 • kostnadsplan för projektet
 • CV eller biografi av varje deltagande finländsk konstnär
 • 3–5 bilder på verk av varje deltagande finländsk konstnär

Bifoga bilagorna i PDF eller JPG format. En fil får vara maximalt 3 MB.

Syftet med bidraget är att främja konstnärers internationella karriär. Användningsändamålet för Frames bidrag bygger på undervisnings- och kulturministeriets strategi och Frames strategi.

Vem kan söka?

 • finländska konstnärer och konstnärer som arbetar i Finland
 • finländska och utländska utgivare
 • finländska och utländska nutidskonstorganisationer

Vad kan jag söka för?

 • Projektbidrag kan sökas för publikationer på främmande språk som presenterar finländska eller i Finland arbetande konstnärers produktion eller finländsk konst, och som är avsedda för internationell distribution.

Projektbidrag kan endast användas för en publikations

 • tryckkostnader
 • översättningsarvoden
 • arvoden för skribenter
 • arvoden för grafisk design

Projektbidrag kan inte användas till:

 • dagpenning eller levnadskostnader
 • studier eller lärdomsprov

När?

 • Första ansökningsperioden för projektbidrag år 2024 är i november, 1.11.-30.11.2023.
 • Tidtabellen för bidragsbesluten i november beror på Undervisnings- och kulturministeriets beviljade understöd. Tidigare år har vi fått beslutet angående statsunderstödet i slutet av februari.
 • Andra ansökningsperioden för projektbidrag år 2024 är i mars, 1.3.-31.3.2024.
 • Bidragsbesluten i mars publiceras cirka åtta veckor efter sista ansökningsdagen.
 • Det går inte att ansöka om bidrag retroaktivt.

Bilagor till ansökan

 • Utgivningsplan: beskrivning av publikationen och dess betydelse för den internationella karriären samt utgivare, omfattning, upplaga, utgivningsdatum, arbetsgrupp (såsom skribenter, fotograf, översättare, ombrytare).
 • Internationell distributionsplan: hur skall publikationen distribueras globalt?
 • CV eller biografi av varje finländsk konstnär som presenteras i publikationen
 • 3–5 bilder på verk av varje finländsk konstnär som presenteras i publikationen.

Bifoga bilagorna i PDF eller JPG format. En fil får vara maximalt 3 MB.

Syftet med bidraget är att stärka den finländska nutidskonstens internationella ställning genom att stöda galleriernas möjligheter att delta på de viktigaste internationella konstmässorna. Användningsändamålet för Frames bidrag bygger på undervisnings- och kulturministeriets strategi och Frames strategi.

Vem kan söka?

 • gallerier
 • organisationer ledda av konstnärer, exempelvis föreningar och kooperativ

Konstnärer och arbetsgrupper kan inte ansöka om projektbidrag för mässor. I stället kan de ansöka om Frames konstnärers resebidrag för utställningsverksamhet utomlands.

Vad kan jag söka för?

 • Bidrag kan beviljas för att visa finländska eller i Finland arbetande konstnärers produktion på konstmässor utomlands.

Projektbidrag kan endast användas för

 • hyra för mässavdelning och deltagaravgift
 • rese- och logikostnader
 • kostnader för transport och försäkring av konstverk

Projektbidrag kan inte användas för:

 • arvoden, dagpenningar eller för att täcka levnadskostnader

När?

 • Första ansökningsperioden för projektbidrag år 2024 är i november, 1.11.-30.11.2023.
 • Tidtabellen för bidragsbesluten i november beror på Undervisnings- och kulturministeriets beviljade understöd. Tidigare år har vi fått beslutet angående statsunderstödet i slutet av februari.
 • Andra ansökningsperioden för projektbidrag år 2024 är i mars, 1.3.-31.3.2024.
 • Bidragsbesluten i mars publiceras cirka åtta veckor efter sista ansökningsdagen.
 • Det går inte att ansöka om bidrag retroaktivt.

Bilagor till ansökan

 • projektplan: beskrivning av mässan och orsak för att delta på just den mässan, motivering till valet av konstnär samt betydelsen för konstnärens internationella karriär
 • kostnadsplan för projektet
 • 3–5 bilder på verk av varje deltagande finländsk konstnär
 • CV eller biografi för varje deltagande finländsk konstnär

Bifoga bilagorna i PDF- eller JPG-format. En fil får vara maximalt 3 MB.

Syftet med bidraget är att främja den internationella rörligheten för experter för nutidskonst och hjälpa dem att skapa nätverk, samt att förbättra möjligheterna för finländsk konst och finländska konstnärer att ställa ut, uppträda och interagera utomlands. Användningsändamålet för Frames bidrag bygger på undervisnings- och kulturministeriets strategi och Frames strategi.

Vem kan söka?

 • utländska konstexperter som reser till Finland
 • finländska nutidskonst organisationer som bjuder en utländsk gäst till Finland

Vad kan jag söka för?

 • Utländska konstexperter kan ansöka om resebidrag för arbetsresor till Finland.

Man kan ansöka om resebidrag endast för personliga:

 • resekostnader
 • kostnader för logi

Resebidrag kan inte användas för:

 • residensresor
 • dagpenningar eller för att täcka levnadskostnader
 • deltagaravgifter
 • studier eller lärdomsprov

När?

 • Ansökningar om resebidrag för år 2024 kan skickas in kontinuerligt från och med 1.11.2023 – 31.8.2024. Beslut om resebidrag för experter fattas fyra gånger om året.
 • Inlämningsdagarna för ansökningar om resebidrag år 2023 är:
  • 31.12.2023
  • 29.2.2024
  • 30.4.2024
  • 31.8.2024
 • Beslut om resebidrag publiceras cirka fyra veckor efter sista ansökningsdagen. Tidtabellen för årets första ansökningsperioden beror på Undervisnings- och kulturministeriets beviljade understöd. Tidigare år har vi fått beslutet angående statsunderstödet i slutet av februari.
 • Ansökningstiden går ut kl. 23.59 finsk tid på det angivna datumet.
 • Ansökningar som har lämnats efter att ansökningstiden har gått ut behandlas automatiskt nästa gång beslut fattas.
 • Beviljade bidrag ska användas under samma år de har beviljats.
 • Ansökan måste lämnas in innan resan inleds.

Bilagor till ansökan

 • resplan: utredning över resans program och syften
 • CV (1–2 sidor) eller biografi

Bifoga bilagorna i PDF- eller JPG-format. En fil får vara maximalt 3 MB.

Du kan ansöka om bidrag på finska, svenska eller engelska. Fyll i ansökan på Frames bidragstjänst. Ansökan kan fyllas i och bilagorna kan vara på svenska, även om språket på bidragstjänsten är finska och engelska.