För bidragsmottagare

På dessa sidor har vi sammanställt anvisningar om användningen av bidraget. Håll oss uppdaterad om projektets framskridande och eventuella förändringar i det. Vi tar gärna emot bilder och berättelser om ditt arbete redan före slutrapporten och publicerar dem på Frames webbsida och på sociala medier.

 

Mottagning och utbetalning

Mottagning och utbetalning

Utbetalningsplan

 • När du tilldelats ett bidrag ska du fylla i en utbetalningsplan i Frames bidragstjänst. Därefter kan du skriva under avtalet.
 • Arbetsgrupp: Arbetsgruppens kontaktperson fyller i en utbetalningsplan i Frames bidragstjänst. Dessutom skall kontaktpersonen ladda ned en fullmakt på bidragstjänstens sida för utbetalningsplanen och lämna den till arbetsgruppens medlemmar för undertecknande.

Avtal

 • Skriv under avtalet med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat för utbetalning av bidraget.
 • Arbetsgrupp: Fullmakten som undertecknats av arbetsgruppens medlemmar skickas som bilaga till stipendieavtalet eller skannas och laddas upp på stipendietjänstens sida för utbetalningsplanen.

Utbetalning

 • Vi betalar ut bidrag till det konto som anges i avtalet och som stipendiaten har tillgång till.
 • Utbetalningsdagen är ungefär en gång i månaden. Fyll i utbetalningsplanen i god tid.

Användning

 • Bidraget från Frame ska användas till det syfte som det tilldelats till, det vill säga för det projekt som anges i ansökan och för de kostnader som redovisats i ansökan.
 • Bokför kostnaderna när du använder bidraget. Spara kvitton och andra verifikat: de utgör underlaget för din redovisning om användningen av bidraget. Du kan titta på redovisningsblanketten i förväg i Frames bidragstjänst. Det underlättar rapporteringen.
 • Dokumentera ditt projekt i bilder för redovisningen.
 • Om du är osäker på något som rör användningen av bidraget, kontakta Frames kontor.
 • Samtliga förändringar i användningen av bidraget ska meddelas till Frame. Om bidraget inte använts enligt avtalsvillkoren, måste vi återkräva bidraget helt eller delvis.
 • Om bidragsprojektet ställs in ska du omedelbart meddela detta till Frame.
 • Om projektets innehåll eller arbetsgruppens sammansättning ändras betydligt, ska du komma överens om förändringarna med Frame.

Period för användning av stipendiet

 • Bidraget ska användas under det år som det tilldelats.

Avbrytande och återkallande samt återkrav

Avbrytande

 • Om projektet avbryts ska du omedelbart meddela detta till Frame. Om du försummar din anmälningsskyldighet kan vi återkalla eller återkräva stipendiet.

Återkallande

 • Om bidraget inte använts för det projekt som anges i ansökan kan obetalda bidragsmedel återkallas och betalda bidragsmedel återkrävas.

Återkrav på betalda stipendiemedel

 • Frame har rätt att återkräva betalda bidragsmedel i enlighet med avtalets villkor.
 • Bidraget återkrävs i följande situationer:
  • Bidraget har till väsentliga delar använts till något annat syfte än vad det tilldelats till.
  • Bidraget eller delar av det kan inte användas på det sätt som tilldelningsbeslutet förutsätter eller inom den tidsperiod för vilken det tilldelats.
  • En godtagbar redovisning om användningen av bidraget har inte lämnats in inom tidsfristen.
  • Bidragsmottagaren har gett Frame felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit information på ett sätt som väsentligt påverkat tilldelningen av bidraget, dess belopp eller villkor.
  • Bidragsmottagaren har på något annat sätt väsentligt brutit mot bidragsavtalets villkor eller bestämmelser.
  • Bidragsmottagaren har fått bidrag utbetalade på felaktigt sätt, till felaktigt belopp eller uppenbart omotiverat.

Redovisning

Redovisningen görs genom att fylla i redovisningsblanketten om användning av bidraget på stipendietjänsten.

 • Mottagare av projektbidrag
  • Avrapporterar användningen av bidraget inom två månader efter att projektet avslutats.
 • Mottagare av resebidrag
  • Avrapporterar användningen av bidraget inom en månad från att resan slutförts.

 

Anvisning till alla bidragsmottagare

Ur din redovisning ska följande uppgifter och vad du har använt bidraget till framgå:

 1. Projektets start- och slutdatum.
 2. Beskrivning av projektet.
 3. Projektets intäkter och utgifter samt specifikation av dessa. Sökande som är ett samfund ska lägga fram en rapport över kostnadsposterna eller ett verifikat av motsvarande bokföring.
 4. Redovisning för hur bidraget använts inom projektet
 5. Redovisning för andra bidrag som fåtts för samma syfte.
 • Betalkvitton eller kopior av dessa behöver bifogas.
 • Redovisningen får med fördel innehålla dokumentationsmaterial, till exempel bilder från händelseplatsen, bekräftelse på bokade flyg eller tryckeriets faktura, som bevisar att projektet ägt rum.
 • Om du inte kan lämna in en godtagbar redovisning till Frame inom utsatt tid eller om du inte har använt bidraget för det ändamål som du har angett i ansökningen har vi rätt att återkräva det utbetalda stipendiet.
 • En utebliven redovisning utgör ett hinder för tilldelning av nya bidrag.
 • Frame ansvarar för användningen av bidragen i enlighet med villkoren för statliga specialunderstöd och redovisar dem årligen till undervisnings- och kulturministeriet.

Att nämna Frame

Frame ska nämnas som understödjare för projektet eller publikationen i allt material med anknytning till projektet (inbjudan, broschyr, katalog eller annat tryckt material och webbplats) eller i själva publikationen. Omnämnandet kan uppträda i text eller genom att använda Frames logo.

Logo

 • Frames logo finns tillgänglig på finska och engelska. Båda språkversionerna finns i en svart-vit version och en färgversion (CMYK/RGB).
 • Ladda ned logotyperna från Frames materialbank.

Frames namn

 • På alla språk: Frame Contemporary Art Finland eller Frame Finland
 • Frames namn får inte översättas till andra språk.

Sociala medier

 • När du själv förmedlar information om ditt projekt i sociala medier, kan du nämna Frame antingen genom att lägga till Frames namn eller använda identifikationen #FrameGrant.
 • Frame på Twitter: @framefinland
 • Frame på Instagram: @frame_finland
 • Frame på Facebook: Frame Contemporary Art Finland

Om du är osäker på hur du borde nämna Frame i ditt projekt, kontakta Frames kommunikationschef: Laura Boxberg, laura.boxberg@frame-finland.fi, 044 739 6079.

Beslutens offentlighet

Beslutsuppgifterna om tilldelade bidrag är offentliga. Frame publicerar information om besluten på sin webbsida. Information om bidragsbeslut kan dessutom ges i medier och publiceras i stiftelsens årsberättelse.

Beskattning

Vi meddelar skattemyndigheten årligen uppgifterna om bidrag på minst 1 000 euro som tilldelats till fysiska personer.

Bidragsmottagaren måste deklarera bidrag som fåtts och utgifterna i anslutning till det i sin skattedeklaration. Bidrag som tilldelas av Frame är projektbidrag och utgifterna som allokeras till bidrag ska uppgå till bidragsbeloppet. Utgifterna kan inte dras av i den övriga beskattningen. Bidrag betraktas som inkomst under det år då det utbetalas.

Frame tilldelar bidrag som en privat stiftelse, även om bidragen som vi delar ut är statsunderstöd. Bidrag från privata aktörer är skattefria, om det sammanlagda bidragsbeloppet efter utgifterna uppgår högst till det årliga statliga konstnärsstipendiet (20 309,40 euro 2017).

Mer information:

Beskattning av understöd, stipendier, hederspris och andra pris