För bidragsmottagare

På dessa sidor har vi sammanställt anvisningar för användningen av bidraget. Håll oss uppdaterad om projektets framskridande och eventuella förändringar i det. Vi tar gärna emot bilder och berättelser om ditt arbete redan före slutrapporten och publicerar dem på Frames webbsida och på sociala medier.

 

Mottagning och utbetalning

Utbetalningsplan

 • När du tilldelats ett bidrag ska du fylla i en utbetalningsplan i Frames bidragstjänst. Fyll i dina kontouppgifter eller FO-nummer. Observera att vi endast kan betala ut bidraget på den sökandes konto.
 • Arbetsgrupp: Arbetsgruppens kontaktperson fyller i en utbetalningsplan i Frames bidragstjänst. Dessutom skall kontaktpersonen ladda ned en fullmakt på bidragstjänstens sida för utbetalningsplanen och lämna den till arbetsgruppens medlemmar för undertecknande.

Avtal

 • Frame styrker betalningsplanen efter att du har fyllt i den. Efter styrkt betalningsplan får du ett avtal att underteckna.
 • Skriv under avtalet med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat för utbetalning av bidraget.
 • Arbetsgrupp: Fullmakten som undertecknats av arbetsgruppens medlemmar skickas som bilaga till bidragsavtalet eller skannas och laddas upp på bidragstjänstens sida för utbetalningsplanen.

Utbetalning

 • Vi betalar ut bidrag till det konto som anges i avtalet och som stipendiaten har tillgång till.
 • Utbetalningsdagen är ungefär en gång i månaden. Fyll i utbetalningsplanen i god tid.
 • Notera att vi i regel betalar bidraget enligt tidpunkten för genomförandet av projektet.

Användning

 • Bidraget från Frame ska användas till det syfte som det tilldelats för, det vill säga för det projekt som anges i ansökningen och för de kostnader som redovisats för i ansökningen.
 • Bokför kostnaderna när du använder bidraget. Spara kvitton och andra verifikat: de utgör underlaget för din redovisning av användningen av bidraget. Du kan titta på redovisningsblanketten i förväg i Frames bidragstjänst. Det underlättar rapporteringen.
 • Dokumentera ditt projekt i bilder för redovisningen.
 • Om du är osäker på något som rör användningen av bidraget, kontakta Frames bidragskoordinator.
 • Samtliga förändringar i användningen av bidraget ska meddelas till Frame. Om bidraget inte använts enligt avtalsvillkoren, måste vi återkräva bidraget helt eller delvis.
 • Om bidragsprojektet ställs in ska du omedelbart meddela om detta till Frame.
 • Om projektets innehåll eller arbetsgruppens sammansättning ändras betydligt, ska du komma överens om förändringarna med Frame.

Period för användning av bidraget

 • Bidraget ska användas under det år som det beviljats.

Avbrytande och återkallande samt återkrav

Avbrytande

 • Om projektet avbryts ska du omedelbart meddela detta till Frame.
 • Ifall bidraget redan inbetalats på ditt konto måste det återbetalas. Ta kontakt med Frame så skickar vi en räkning och återbetalningsanvisningar.
 • De återbetalda bidragen utdelas på nytt vid nästa ansökningsperiod.

Återkallande

 • Om bidraget inte använts för det projekt som anges i ansökningen kan obetalda bidragsmedel återkallas och betalda bidragsmedel återkrävas.

Återkrav på betalda bidragsmedel

 • Frame har rätt att återkräva betalda bidragsmedel i enlighet med avtalets villkor.
 • Bidraget återkrävs i följande situationer:
 • Bidraget har till väsentliga delar använts till något annat syfte än vad det beviljats för.
 • Bidraget eller delar av det kan inte användas på det sätt som tilldelningsbeslutet förutsätter eller inom den tidsperiod för vilken det tilldelats.
 • En godtagbar redovisning om användningen av bidraget har inte lämnats in inom tidsfristen.
 • Bidragsmottagaren har gett Frame felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit information på ett sätt som väsentligt påverkat tilldelningen av bidraget, dess belopp eller villkor.
 • Bidragsmottagaren har på något annat sätt väsentligt brutit mot bidragsavtalets villkor eller bestämmelser.
 • Bidragsmottagaren har fått bidrag utbetalade på felaktigt sätt, till felaktigt belopp eller uppenbart omotiverat.

Förändringar i projektet

Bidraget beviljas för det projekt som nämns i ansökningen. Ifall det sker förändringar i projektet, bör de meddelas till Frame snarast möjligt.
Förändringar som alltid bör meddelas till Frame:

 • Konstnärligt innehåll
 • Projektdeltagare
 • Händelseplats
 • Tidpunkt för projektet
 • kostnader som bidraget riktas till
 • Projektets omfattning

Om bidraget inte använts till de ändamål det beviljats till måste bidraget återbetalas helt eller delvis.

Redovisning

En redovisning över hur bidraget använts bör göras i Frames bidragstjänst. Frame gör i sin tur en rapport över alla utdelade bidrag till undervisnings- och kulturministeriet.

Redovisningen görs genom att fylla i redovisningsblanketten bidragstjänsten.

 • Mottagare av projektbidrag:
  Redovisar användningen av bidraget inom två månader efter att projektet avslutats.
 • Mottagare av resebidrag:
  Redovisar användningen av bidraget inom en månad från att resan slutförts.

Anvisning till alla bidragsmottagare

Ur din redovisning skall följande uppgifter framgå:

 1. Projektets start- och slutdatum.
 2. Beskrivning av projektet, dess målgrupper och uppnådda resultat.
 3. Annan mottagen finansiering. För andra bidrag beviljade till samma projekt: nämn bidragsgivare, bidragsbelopp och projektets utgifter som beloppen riktats till.
 4. Projektets intäkter och utgifter samt specifikation av dessa.
 5. Redovisning för hur bidraget använts inom projektet.
 6. Sökande som är ett samfund skall framlägga en kostnadsrapport eller ett verifikat av motsvarande bokföring.
 7. Sökande som är privatpersoner skall bifoga räkningar och betalkvitton.

Bilagor

 • Redovisning över kostnaderna som Frames bidrag använts till.
 • Betalkvitton och räkningar eller kopior av dessa bör bifogas.
 • Dokumentationsmaterial så som bilder från händelseplatsen, inbjudan, bekräftelse på bokade flyg eller tryckeriets faktura, som bevisar att projektet ägt rum. Frame har rätt att använda materialet i sin kommunikation.
 • Samfundssökande skall bifoga en kostnadsrapport som verifierats som riktig med bokförarens underskrift.
 • Mottagare av projektbidrag som beviljats för en konstpublikation skall leverera tre stycken trycka exemplar av publikationen till Frames kontor.
 • Om du inte kan lämna in en godtagbar redovisning till Frame inom utsatt tid eller om du inte har använt bidraget för det ändamål som du har angett i ansökningen har vi rätt att återkräva det utbetalda bidraget.
 • En utebliven redovisning utgör ett hinder för tilldelning av nya bidrag.

Frame ansvarar för användningen av bidragen i enlighet med villkoren för statliga specialunderstöd och redovisar dem årligen till undervisnings- och kulturministeriet.

Kontrollrätt

 • Frame och undervisnings- och kulturministeriet har rätt att kontrollera bidragsmottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Frame övervakar användningen av bidragen genom stickprov i samband med godkänning av redovisningar.
 • Bidragsmottagaren skall spara verifikaten och kvittona rörande bidraget i tio (1o) år, för eventuell revision eller undervisnings- och kulturministeriets kontroll.

Att nämna Frame

Frame ska nämnas som understödjare av projektet eller publikationen i allt material med anknytning till projektet (inbjudan, broschyr, katalog eller annat tryckt material och webbplats) eller i själva publikationen. Omnämnandet kan uppträda i text eller genom att använda Frames logo.

Logo

 • Frames logo finns tillgänglig i två olika versioner: lång version (”Frame Contemporary Art Finland”) och kort version (”Frame Finland”). I första hand skall den längre versionen användas. Den korta versionen kan användas om det är ont om plats för logon i materialet.
 • Båda versionerna finns i en svart-vit version och en färgversion (CMYK/RGB).
 • Ladda ned logotyperna från Frames materialbank.

Frames namn

 • På alla språk: Frame Contemporary Art Finland eller Frame Finland
 • Frames namn får inte översättas till andra språk.

Sociala medier

 • När du själv förmedlar information om ditt projekt i sociala medier, kan du nämna Frame antingen genom att lägga till Frames namn eller använda identifikationen #FrameGrant.
 • Frame på Twitter: @framefinland
 • Frame på Instagram: @frame_finland
 • Frame på Facebook: Frame Contemporary Art Finland

Om du är osäker på hur du borde nämna Frame i ditt projekt, kontakta Frames kommunikationschef: Laura Boxberg, laura.boxberg@frame-finland.fi, 044 739 6079.

Beslutens offentlighet

Beslutsuppgifterna om tilldelade bidrag är offentliga. Frame publicerar information om besluten på sin webbsida och i stiftelsens årsberättelse.

Beskattning

Vi meddelar skattemyndigheten i januari årligen uppgifterna om bidrag på minst 1 000 euro som tilldelats till fysiska personer.

Bidragsmottagaren måste deklarera bidrag som fåtts och utgifterna i anslutning till det i sin skattedeklaration. Bidrag som tilldelas av Frame är projektbidrag och utgifterna som allokeras till bidrag ska uppgå till bidragsbeloppet. Utgifterna kan inte dras av i den övriga beskattningen. Bidrag betraktas som inkomst under det år då det utbetalas.

Frame tilldelar bidrag som en privat stiftelse, även om bidragen som vi delar ut är statsunderstöd. Bidrag från privata aktörer är skattefria, om det sammanlagda bidragsbeloppet efter utgifterna uppgår högst till det årliga statliga konstnärsstipendiet (20 309,40 euro 2017).

Mer information:

Beskattning av understöd, stipendier, hederspris och andra pris

Dark Days, Bright Nights: Contemporary Paintings from Finland, Kemper Museum of Contemporary Art, 2.9.2915 – 21.2.2016. Frame beviljade bidrag till utställningen. Bild: Jarmo Mäkilä.