Frame har som uppgift att stärka den finländska nutidskonstens ställning och synlighet, stöda internationellt samarbete och främja samarbete både i Finland och utomlands. Frame delar ut bidrag för internationella projekt inom nutidskonsten samt ansvarar för förverkligandet av Finlands nationella representation i konstbiennalen i Venedig. Frame fungerar som informationscentral för nutidskonsten i Finland. Frame-stiftelsens verksamhet stöds av undervisnings- och kulturministeriet.

 

Uppgift

Frames uppgift är att främja den finländska nutidskonstens internationalisering, utveckla dess verksamhetsstrukturer, samt att förstärka den finländska nutidskonstens inflytande.

Målsättningar framtill 2020

Frame har förstärkt förutsättningarna för internationella verksamhets- och arbetsmöjligheter för inhemska konstnärer och nutidskonstexperter.

Frame har i samarbete med andra nutidskonstorganisationer utvecklat nya verksamhetsmodeller för det inhemska nutidskonstfältet, samt dess internationella verksamhet.

Frame har förstärkt finansieringen för den inhemska nutidskonsten, samt förstärkt dess position i samhället.

Frame är på det internationella konstfältet en ansedd skapare av kontakter.

Värderingar

Öppenhet

Vision

Interaktion

Styrelsen

Frames styrelsemedlemmar 2018–2021 är:

Henna Paunu
styrelsens ordförande

intendent, EMMA – Esbo moderna konstmuseum

Esa Alanne
direktör, Finlands kulturinstitut i Denmark

Hanna Maria Anttila
direktör, AV-Arkki

Jan Förster
direktör, Helsingfors Konsthall

Jaakko Lindgren
advokat

Anna-Kaisa Rastenberger
professor, Konstuniversitetets Bildkontsakademi

Jyrki Siukonen
bildkonstnär

 

 

Delegationen

Frame har tretton delegationsmedlemmar som utnämns av stiftelsens grundarorganisationer. Medlemmarna för 2015-2018:

Ordförande:
Lauri Savisaari
Direktör för kultur och fritid
Tammerfors stad

Vice ordförande:
Satu-Minna Suorajärvi
Konstnärsgillet i Finland

Päivi Liedes
Esbo stad

Maija Tanninen
Direktör, HAM Helsinki
Helsingfors stad

Timo Simanainen
Museichef, Lahtis stadsmuseum
Lahtis stad

Anna-Riikka Hirvonen
Direktör för publikarbete, Museum och vetenskapscentret Luuppi
Uleåborgs stad

Olli Immonen
Direktör för museitjänsterna, Åbo museicentral
Åbo stad

Kati Huovinmaa
Intendent, Vanda Konstmuseum
Vanda stad

Sabina Westerholm
Verkställande direktör
Stiftelsen Pro Artibus

Johanna Kiivaskoski
Grafiker
Finlands konstakademi

Lasse Saarinen
Direktör, Finlands Filmstiftelse
Finska konstföreningen

Kalle Mustonen och Maaria Märkälä
Konstnärsgillet i Finland

Frame i siffror 2 012 Frame grundades
Frame i siffror 5 personal
Frame i siffror 670 000 Verksamhetsstöd från undervisnings- och kulturministeriet år 2016