Frame har som uppgift att stärka den finländska nutidskonstens ställning och synlighet, stöda internationellt samarbete och främja samarbetet både i Finland och utomlands. Frame delar ut bidrag för internationella projekt inom nutidskonsten samt ansvarar för förverkligandet av Finlands nationella representation i biennalen i Venedig. Frame fungerar som informationscentral för nutidskonsten i Finland. Frame-stiftelsens verksamhet stöds av undervisnings- och kulturministeriet.

 

Mission

Vi främjar den internationella utvecklingen av finländsk nutidskonst

Vi stärker den finländska nutidskonstens ställning i samhället

Vi gör den finländska nutidskonsten synlig

Vision

Frame är en expert inom internationell nutidskonst och dess nätverk

Den finländska nutidskonsten har en stark synlighet utomlands och finländska konstnärer och konstprofessionella har starka internationella nätverk

Nutidskonstens värde inom det finländska samhället har ett brett erkännande

Värderingar

Öppen

Inflytelserik

Snabb

Strategiska målsättningar 2013–2017

Frames verksamhet åren 2013–2017 baserar sig på fyra strategiska tyngdpunkter:

  1. Öka den finländska samtidskonstens internationella synlighet och närvaro
  2. Stärka de finländska konstprofessionellas kunnande i internationell verksamhet samt utöka deras kontakter
  3. Samla och distribuera information om samtidskonsten i Finland
  4. Stärka Frames ställning som en kulturpolitisk påverkare
  5. Skapa verktyg för att mäta resultaten av Frames verksamhet

Styrelsen

Frames styrelsemedlemmar 2015–2018 är:

Jan Kaila
styrelsens ordförande
bildkonstnär, dekan för Konstuniversitetets Bildkonstakademi

Hanna Maria Anttila
direktör, AV-Arkki

Jan Förster
direktör, Helsingfors Konsthall

Henna Paunu
intendent, EMMA – Esbo moderna konstmuseum

Anna-Kaisa Rastenberger
professor, Konstuniversitetets Bildkontsakademi

Jyrki Siukonen
bildkonstnär

Tomas Träskman
Examensansvarig lektor i kulturproduktion, Arcada

 

Delegationen

Frame har tretton delegationsmedlemmar som utnämns av stiftelsens grundarorganisationer. Medlemmarna för 2015-2018:

Ordförande:
Lauri Savisaari
Direktör för kultur och fritid
Tammerfors stad

Vice ordförande:
Satu-Minna Suorajärvi
Konstnärsgillet i Finland

Päivi Liedes
Esbo stad

Maija Tanninen
Direktör, HAM Helsinki
Helsingfors stad

Timo Simanainen
Museichef, Lahtis stadsmuseum
Lahtis stad

Anna-Riikka Hirvonen
Direktör för publikarbete, Museum och vetenskapscentret Luuppi
Uleåborgs stad

Olli Immonen
Direktör för museitjänsterna, Åbo museicentral
Åbo stad

Kati Huovinmaa
Intendent, Vanda Konstmuseum
Vanda stad

Sabina Westerholm
Verkställande direktör
Stiftelsen Pro Artibus

Johanna Kiivaskoski
Grafiker
Finlands konstakademi

Lasse Saarinen
Direktör, Finlands Filmstiftelse
Finska konstföreningen

Kalle Mustonen och Maaria Märkälä
Konstnärsgillet i Finland

Frame i siffror 2 012 Frame grundades
Frame i siffror 5 personal
Frame i siffror 670 000 Verksamhetsstöd från undervisnings- och kulturministeriet år 2016