Bedömning och beslut

Bidragsbesluten grundas på peer review-granskning. Frame har en referentkommitté, vars medlemmar utses av styrelsen för 2 år åt gången. Frames verkställande direktör är referentkommitténs ordförande och deltar inte i bedömningen av ansökningarna. Referentkommittén kan vid behov begära ett utlåtande om ansökningen av en utomstående expert.

Referentkommitténs medlemmar är offentliga. Referentkommitténs medlemmar 2018–2019: konstnär Henna-Riikka Halonen, konstnär Oliver Kochta-Kalleinen, kurator Piia Oksanen och kurator Elina Suoyrjö (expertbesök). Referentkommitténs ordförande är Frames verkställande direktör Raija Koli.

Bedömning

Följande jämförelseprinciper är riktgivande; alla krav behöver inte uppfyllas. I beslutsfattandet beaktas även andra aspekter, till exempel region eller språk. Också jämlikt bemötande beaktas.

 1. Den konstnärliga verksamhetens kvalitet
 • Är den sökande övertygande inom sitt konstnärliga fält?
 • Är den sökande (eller medlemmen i en arbetsgrupp) professionell eller är verksamheten yrkesmässig?
 1. Projektets kvalitet
 • Har projektet tydliga mål?
 • Ger projektet upphov till internationella relationer för de medverkande?
 • Utvecklar projektet de medverkandes färdigheter och kunnande?
 1. Projektets omfattning och effekt
 • Har projektet internationell betydelse?
 • Har projektet samarbetspartners?
 • Skapar projektet mervärde även för andra personer än de medverkande?
 1. Projektbudget och organisering av genomförandet
 • Är projektet och dess budget realistiskt planerade och är den sökande förmögen att genomföra det?
 • Är bidraget nödvändigt för projektet?
 • Framgår det ur ansökan vilken annan finansiering projektet har och är de övriga inkomstkällorna realistiska?

Beslut

Projektbidrag

 • När ansökningstiden gått ut behandlas ansökningarna i Frame och refererentkommittén bedömer dem.
 • Referentkommittén gör ett förslag på tilldelning av stipendier till styrelsen.
 • Frames styrelse fattar beslut om tilldelning av bidrag inom åtta veckor efter att ansökningstiden gått ut.

Resebidrag

 • Ansökningarna behandlas i Frame och bedöms av en av medlemmarna i referentkommittén varannan månad.
 • Bedömaren gör ett förslag på tilldelning av bidrag till styrelsen.
 • Frames styrelse fattar besluten om tilldelning av bidrag inom cirka tre veckor från utgången ansökningstid.

Motivering

Vi motiverar inte enskilda stipendiebeslut.

Vid varje ansökan kontrollerar Frames bidragskoordinator eller verkställande direktör först att ansökningen uppfyller de allmänna ansökningsvillkoren för statsunderstöd och Frames instruktioner gällande understöden.

Bidragsbesluten grundar sig på de jämförelsegrunder som anges i avsnittet bedömning (den konstnärliga verksamhetens kvalitet, projektets kvalitet, projektets effekt och möjligheterna att genomföra projektet). Uppmärksamhet fästs vid projektets internationella effekt och den sökandes förmåga att genomföra projektet. Vid sidan av budgeten och den övriga finansieringen bedöms om projektets ekonomi är realistiskt planerad.

Helhetsbedömningen påverkas också av de andra ansökningarna som kommit under samma ansökningsperiod. Ansökningarna bedöms i förhållande till varandra.

Besluten styrs även av storleken på det statsunderstöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljat till Frame för att delas ut som bidrag.

Dataskydd

Alla ansökningar som Frame tar emot behandlas konfidentiellt. Personerna som behandlar och bedömer ansökningarna ger ingen information om ansökningarna eller sökandena till utomstående.

När en sökande skickar sin bidragsansökan till Frame, överlåter denne personliga uppgifter till stiftelsen som bildar ett personuppgiftsregister vid stiftelsen. Den registeransvariges rätt att samla in, lagra, använda och annars hantera personuppgifter stadgas i lag. De allmänna bestämmelserna finns i personuppgiftslagen.

Var och en har rätt till insyn av sina personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen har var och en utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att få veta vilka personuppgifter som registrerats om en själv i ett personregister eller att registret inte innehåller personens uppgifter. Den ansvarige för registret ska samtidigt ge den registrerade information om vilka källor som i regel används för registret samt för vilket ändamål registeruppgifterna används och i regel lämnas ut.

Rätten till insyn kan i vissa fall, som stadgas i personuppgiftslagen, hävas och finns inte alls till exempel då uppgifterna samlats in endast för vetenskaplig forskning eller för statistikföring.

Begäran om utövande av rätten till insyn ska ställas till Frame skriftligt eller personligen på stiftelsens kontor. Mer information om rätten till insyn finns under länken till personuppgiftslagen 26–28 §.

Uppgifterna ska ges utan obefogat dröjsmål, i begriplig form och på begäran skriftligt. Rätten till insyn får utövas kostnadsfritt en gång per år.

Frame-stiftelsens registerbeskrivning

bild: Fotocentrum Peri deltog i Supermarket-konstmässan i Stockholm 2015. Frame stödde deltagandet med bidrag.